รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีงานวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
2 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
3 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ดวงใจ วงศ์เกย
4 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
5 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
6 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
7 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
8 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
9 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ธิติ นวพันธ์
10 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเขียน
11 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
12 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
13 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
14 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
15 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
16 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ทองขาว
17 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
18 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
19 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
20 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
21 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
22 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
23 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
24 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
25 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
26 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
27 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
28 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
29 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
30 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
31 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
32 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
33 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
34 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
35 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
36 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
37 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
38 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
39 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
40 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
41 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
42 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
43 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
44 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
45 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
46 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
47 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
48 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
49 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินท์พร ฟันเฟื่องฟู
50 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
51 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
52 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
53 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
54 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
55 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
56 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
57 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
58 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
59 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
60 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
61 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
62 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
63 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
64 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
65 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
66 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
67 2357/2558 17 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
68 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
69 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
70 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
71 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
72 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
73 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
74 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
75 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ภาสกร คุ้มสุภา
76 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
77 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
78 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
79 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ประภาสิริ คล้ายคลึง
80 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
81 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
82 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
83 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
84 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
85 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนารถ เล็กเลอส
86 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
87 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
88 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
89 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์
90 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
91 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
92 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
93 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ
94 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
95 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
96 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ
97 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
98 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
99 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร
100 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา ธุวพาณิชยาน
101 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พนวรรษ ธงอินเนตร
102 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
103 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
104 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
105 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
106 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
107 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธนากร รื่นสุข
108 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
109 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
110 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ภคมน รอดเชื้อ
111 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์
112 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
113 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
114 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริกัญญา เนตรธานนท์
115 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ไสวย ศรีไสย
116 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
117 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์เอก เกิดเต็มภูมิ
118 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณิการ์ ทำนองดี
119 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นันทพร ศรจิตติ
120 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
121 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์พิเภก เมืองหลวง
122 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ พ.อ.ดร.ปริญญา ฉายะพงษ์
123 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ
124 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์จงดี ศรีเทพสกุล
125 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
126 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
127 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
128 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์
129 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
130 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ประสงค์ จำนงทรัพย์
131 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
132 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพ
133 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
134 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สมมาตร จุ้ยทอง
135 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวนิชา แสนจันแดง
136 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กาญจนา คำผา
137 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์
138 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
139 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
140 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
141 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา
142 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
143 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
144 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
145 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
146 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สรตี ปรีชาปัญญากุล
147 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ สิทธิสาร
148 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
149 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร