รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีงานวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์บุรินทร์ เพชรจำเริญสุข
2 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กมลวรรณ ปริญโญกุล
3 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
4 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
5 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
6 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
7 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ดวงใจ วงศ์เกย
8 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
9 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
10 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
11 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
12 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
13 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
14 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
15 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
16 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
17 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ทองขาว
18 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
19 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
20 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
21 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
22 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
23 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ธิติ นวพันธ์
24 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเขียน
25 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
26 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
27 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
28 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
29 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
30 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
31 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
32 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
33 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
34 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
35 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
36 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
37 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
38 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
39 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
40 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
41 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
42 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
43 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
44 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
45 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินท์พร ฟันเฟื่องฟู
46 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
47 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
48 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
49 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
50 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
51 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
52 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
53 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
54 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
55 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
56 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
57 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
58 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
59 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
60 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
61 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
62 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
63 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
64 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
65 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
66 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
67 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
68 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
69 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
70 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
71 2357/2558 17 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
72 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
73 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
74 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
75 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ภาสกร คุ้มสุภา
76 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
77 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
78 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
79 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ประภาสิริ คล้ายคลึง
80 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
81 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
82 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
83 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
84 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
85 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนารถ เล็กเลอส
86 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
87 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
88 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
89 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์
90 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
91 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
92 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
93 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ
94 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
95 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
96 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
97 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
98 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
99 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
100 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
101 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร
102 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา ธุวพาณิชยาน
103 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พนวรรษ ธงอินเนตร
104 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
105 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
106 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
107 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
108 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
109 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
110 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ
111 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
112 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์เอก เกิดเต็มภูมิ
113 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณิการ์ ทำนองดี
114 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นันทพร ศรจิตติ
115 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
116 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์พิเภก เมืองหลวง
117 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ พ.อ.ดร.ปริญญา ฉายะพงษ์
118 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ
119 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์จงดี ศรีเทพสกุล
120 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
121 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
122 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
123 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์
124 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
125 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ประสงค์ จำนงทรัพย์
126 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
127 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพ
128 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
129 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สมมาตร จุ้ยทอง
130 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวนิชา แสนจันแดง
131 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กาญจนา คำผา
132 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์
133 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
134 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
135 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
136 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา
137 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
138 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
139 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
140 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
141 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สรตี ปรีชาปัญญากุล
142 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ สิทธิสาร
143 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
144 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
145 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธนากร รื่นสุข
146 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
147 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
148 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ภคมน รอดเชื้อ
149 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์
150 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
151 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
152 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริกัญญา เนตรธานนท์
153 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ไสวย ศรีไสย