header

  
รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีงานวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
2 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ดวงใจ วงศ์เกย
3 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
4 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
5 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
6 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
7 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
8 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
9 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
10 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
11 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
12 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ธิติ นวพันธ์
13 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเขียน
14 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
15 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
16 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
17 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
18 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
19 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ทองขาว
20 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
21 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
22 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
23 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
24 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
25 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
26 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
27 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
28 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
29 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
30 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
31 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
32 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
33 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
34 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
35 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
36 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
37 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
38 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินท์พร ฟันเฟื่องฟู
39 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
40 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
41 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
42 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
43 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
44 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
45 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
46 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
47 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
48 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
49 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
50 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
51 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
52 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
53 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
54 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
55 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
56 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
57 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
58 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
59 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
60 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
61 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
62 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
63 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
64 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
65 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
66 2357/2558 17 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
67 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนารถ เล็กเลอส
68 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
69 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
70 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
71 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
72 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์
73 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
74 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
75 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
76 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ
77 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
78 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
79 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
80 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
81 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
82 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
83 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
84 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ภาสกร คุ้มสุภา
85 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
86 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
87 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
88 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
89 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ประภาสิริ คล้ายคลึง
90 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
91 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
92 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
93 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
94 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
95 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
96 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
97 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
98 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
99 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
100 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ
101 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
102 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
103 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร
104 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา ธุวพาณิชยาน
105 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พนวรรษ ธงอินเนตร
106 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณิการ์ ทำนองดี
107 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นันทพร ศรจิตติ
108 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
109 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์พิเภก เมืองหลวง
110 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ พ.อ.ดร.ปริญญา ฉายะพงษ์
111 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ
112 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์จงดี ศรีเทพสกุล
113 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
114 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
115 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
116 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์
117 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
118 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ประสงค์ จำนงทรัพย์
119 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
120 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพ
121 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
122 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สมมาตร จุ้ยทอง
123 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวนิชา แสนจันแดง
124 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กาญจนา คำผา
125 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์
126 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
127 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
128 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
129 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา
130 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
131 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
132 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
133 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
134 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สรตี ปรีชาปัญญากุล
135 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ สิทธิสาร
136 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
137 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
138 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธนากร รื่นสุข
139 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
140 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
141 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ภคมน รอดเชื้อ
142 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์
143 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
144 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
145 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริกัญญา เนตรธานนท์
146 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ไสวย ศรีไสย
147 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
148 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์เอก เกิดเต็มภูมิ