รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีงานวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กมลวรรณ ปริญโญกุล
2 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กมลวรรณ ปริญโญกุล
3 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ขวัญแก้ว งามโสภณ
4 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ขวัญแก้ว งามโสภณ
5 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์บุรินทร์ เพชรจำเริญสุข
6 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กมลวรรณ ปริญโญกุล
7 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
8 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
9 3293/2561 28 ธันวาคม 2561 2/2561 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
10 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
11 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ดวงใจ วงศ์เกย
12 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ฐิรวรรณ ดำรงรัตน์
13 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
14 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
15 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
16 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
17 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ประภาสิริ คล้ายคลึง
18 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
19 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
20 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
21 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ลาวัณย์ ทองขาว
22 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
23 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
24 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
25 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
26 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
27 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ธิติ นวพันธ์
28 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ศิริรัตน์ บุญเขียน
29 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
30 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
31 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
32 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
33 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
34 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
35 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
36 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
37 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
38 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
39 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
40 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
41 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
42 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
43 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
44 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
45 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
46 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
47 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
48 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
49 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
50 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินท์พร ฟันเฟื่องฟู
51 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
52 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
53 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
54 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
55 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
56 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
57 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
58 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
59 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 รองศาสตราจารย์ดวงตา สราญรมย์
60 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
61 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
62 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
63 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
64 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
65 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
66 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
67 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
68 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
69 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
70 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ
71 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
72 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
73 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
74 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
75 2357/2558 17 พฤศจิกายน 2558 1/2558 อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
76 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
77 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์วรินทร์ เกียรตินุกูล
78 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กุลจวรรณ สราญรมย์
79 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ภาสกร คุ้มสุภา
80 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
81 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
82 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง
83 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ประภาสิริ คล้ายคลึง
84 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
85 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
86 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
87 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
88 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
89 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนารถ เล็กเลอส
90 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
91 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
92 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
93 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พีระณัฏฐ์ โบกรณีย์
94 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์กังสดาล ญาณจันทร์
95 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์พรนภา แจ่มดวง
96 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
97 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปนัดดา ใจบุญลือ
98 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์มนูญ มนูขจร
99 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
100 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
101 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
102 1891/2558 17 กันยายน 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.อัมพร ปัญญา
103 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ปวีณา จันทร์สุข
104 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.สุทธินันทน์ สายสุวรรณ
105 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิตต์ สายสุนทร
106 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา ธุวพาณิชยาน
107 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พนวรรษ ธงอินเนตร
108 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
109 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์เกศสิรี ปั้นธุระ
110 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุไบดะฮ์ วัยจะรา
111 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
112 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู
113 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ
114 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ ดร.กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ
115 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ดำรง ญาณจันทร์
116 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์เอก เกิดเต็มภูมิ
117 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณิการ์ ทำนองดี
118 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นันทพร ศรจิตติ
119 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณัฐพล พาณิชการ
120 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์พิเภก เมืองหลวง
121 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ พ.อ.ดร.ปริญญา ฉายะพงษ์
122 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิวริน แสงอาวุธ
123 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์จงดี ศรีเทพสกุล
124 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
125 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
126 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ฐากร หยั่งบุญ
127 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์
128 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
129 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ประสงค์ จำนงทรัพย์
130 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จิโรจพันธุ์
131 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพ
132 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา
133 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สมมาตร จุ้ยทอง
134 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ ร้อยเอกหญิงวนิชา แสนจันแดง
135 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กาญจนา คำผา
136 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์
137 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์
138 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นพวรรณ เนตรธานนท์
139 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ณปกรณ์ ชาลีรัตน์
140 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นภัทร อังกูรสินธนา
141 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
142 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์วรรณภา สรรพสิทธิ์
143 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กุญจวรรณ สราญรมย์
144 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
145 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์สรตี ปรีชาปัญญากุล
146 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ สิทธิสาร
147 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม เชยกีวงษ์
148 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์นคโรจน์ อินทรีย์สังวร
149 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ธนากร รื่นสุข
150 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ วินโกมินทร์
151 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์มนูญ มนูขจร
152 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ภคมน รอดเชื้อ
153 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ชูชาติ พรหมพิมพ์
154 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ลิขสิทธิ์ สุวรรณไตรย์
155 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์กรรณานุช ณ ถลาง
156 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ศิริกัญญา เนตรธานนท์
157 1449/2558 29 กรกฎาคม 2558 2558-2559 อาจารย์ไสวย ศรีไสย