รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
2 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
3 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
4 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
5 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
6 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
7 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
8 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
9 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
10 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
11 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
12 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
13 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
14 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
15 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi
16 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye