รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์รติพร พานดวงแก้ว
2 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์อัจฉรา ปรีชญาวานิช
3 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
4 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์ Kim Ki Seoung
5 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
6 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
7 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
8 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
9 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
10 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
11 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
12 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
13 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
14 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
17 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
18 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
19 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
20 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
21 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
22 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
23 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
24 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
25 166/2564 26 มกราคม 2564 3/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
26 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
27 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
28 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
29 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
30 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
31 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
32 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
33 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
34 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
35 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
36 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
37 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
38 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
39 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
40 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
41 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi
42 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye