รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
2 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 Mr.Lee WonJu
3 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นายศุภชัย แซ่เอี้ยว
4 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 นางสาวอัจฉรา ปรีชญาวานิช
5 1555/2566 13 มิถุนายน 2566 1/2566 ผศ.ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
6 419/2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 3/2565 นางสาววีรภา พงษ์พานิช
7 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
8 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์ Kim Ki Seoung
9 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์รติพร พานดวงแก้ว
10 1469/2565 25 เมษายน 2565 1/2565 อาจารย์อัจฉรา ปรีชญาวานิช
11 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
12 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
13 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
14 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
17 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
18 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
19 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
20 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
21 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
22 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
23 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
24 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
25 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
26 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
27 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
28 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
29 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
30 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
31 166/2564 26 มกราคม 2564 3/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
32 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
33 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
34 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
35 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
36 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
37 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
38 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
39 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
40 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
41 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
42 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
43 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
44 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
45 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
46 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
47 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi
48 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye