รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
2 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
3 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
4 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
5 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
6 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ธีระพงศ์ คงด้วง
7 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์กรบงกช วิเศษมณี
8 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาพร พุฒิธนกาญจน์
9 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
10 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์ Kim ki seoung
11 1250/2564 23 มิถุนายน 2564 1/2564 อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข
12 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
13 166/2564 26 มกราคม 2564 3/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
14 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
15 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค
16 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์วีรภา พงษ์พานิช
17 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
18 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Lee Won-Ju
19 1007/2563 29 เมษายน 2563 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
20 1007/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
21 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์ Lee Won-Ju
22 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
23 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเสวต
24 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
25 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
26 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
27 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
28 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
29 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi
30 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye