รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์ภาษา
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
2 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์
3 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 Mr. Andre Bernard Delhaye
4 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mr.Andre Bernard Delhaye
5 2507/2559 31 ตุลาคม 2559 1/2559 Mrs.Sasaki Kumi