รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
2 1469/2565 25 มิถุนายน 2565 1/2565 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
3 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
4 874/2565 25 เมษายน 2565 3/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
5 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
6 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
7 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
8 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
9 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
10 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
11 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
12 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
13 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
14 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
15 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
16 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
17 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
18 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
19 1911/2564 25 กันยายน 2564 2/2564 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
20 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
21 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
22 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
23 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
24 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
25 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
26 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
27 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
28 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
29 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
30 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
31 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
32 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
33 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
34 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
35 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
36 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
37 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
38 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
39 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ รังสิยา สุคนธ์
40 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
41 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
42 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
43 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ภูวศิษฐ์ วงศ์พัฒนานิภาส
44 166/2564 26 มกราคม 2564 2/2563 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
45 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
46 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช
47 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
48 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
49 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
50 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
51 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
52 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
53 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
54 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
55 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
56 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
57 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
58 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
59 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
60 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
61 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
62 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
63 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
64 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
65 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
66 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม