header

  
รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
2 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
3 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
4 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม