รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
2 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กองศักดิ์ ทองบุญ
3 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ไพโรจน์ รัตนางกูร
4 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์สุรัตน์ ลีอุดมวงษ์
5 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ เจษฎาจินต์
6 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
7 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์ ดร.พัชริญา เพชรผอง
8 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
9 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
10 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
11 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
12 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
13 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์จรวยรัตน์ เหย่ากลุบดี
14 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
15 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
16 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
17 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
18 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
19 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
20 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์สุนทร จรรยาวดี
21 1451/2564 23 กรกฎาคม 2564 1/2564 อาจารย์พิเชษ วงษ์นุช
22 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์ ดร.ปฎิพัทธ์ วงค์เทพ
23 898/2564 29 เมษายน 2564 3/2563 อาจารย์รังสิยา สุคนธ์
24 730/2564 29 มีนาคม 2564 2/2563 อาจารย์ภูวศิษฐ์ วงศ์พัฒนานิภาส
25 166/2564 26 มกราคม 2564 2/2563 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
26 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
27 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
28 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
29 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
30 1159/2563 24 พฤษภาคม 2563 1/2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช
31 1008/2563 29 เมษายน 2563 1/2563 พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
32 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
33 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
34 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
35 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
36 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
37 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
38 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
39 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
40 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
41 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
42 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
43 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
44 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
45 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
46 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
47 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม