รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 3450/2562 30 พฤศจิกายน 2562 2/2562 อาจารย์นวรัตน์ แก้วอ่อน
2 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
3 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
4 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.นฤดล นวลขาว
5 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
6 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์
7 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน
8 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
9 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ ดร.จริยา บัวเจริญ
10 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์พันตำรวจโทธนงศักดิ์ บุญมาก
11 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
12 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์เอื้อมพร รัตนสิงห์
13 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณโฉม
14 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์พนิดา แสนประกอบ
15 2412/2560 25 ตุลาคม 2560 1/2560 อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
16 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์รณนภัทร ทองแย้ม