header

  
รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
2 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
3 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
4 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
5 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
6 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
7 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
8 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
9 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
10 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
11 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
12 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
13 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
14 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
15 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
16 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
17 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
18 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
19 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
20 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
21 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
22 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
23 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
24 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
25 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
26 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
27 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
28 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
29 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
30 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
31 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
32 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
33 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
34 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
35 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
36 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
37 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
38 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
39 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
40 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
41 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
42 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
43 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
44 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
45 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
46 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
47 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
48 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
49 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
50 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
51 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
52 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
53 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
54 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
55 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
56 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
57 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
58 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
59 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
60 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
61 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
62 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
63 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
64 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
65 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
66 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
67 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
68 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
69 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
70 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
71 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
72 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร