รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
2 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
3 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
4 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
5 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
6 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
7 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์อนุชา มณีโชติ
8 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
9 1008/2563 29 เมษายน 2563 3/2562 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
10 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
11 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
12 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
13 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
14 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
15 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
16 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
17 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
18 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
19 2776/2562 26 กันยายน 2562 1/2562 อาจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
20 2447/2562 22 สิงหาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
21 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
22 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
23 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
24 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
25 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
26 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
27 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์หนง ชิวเหม่ย
28 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
29 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
30 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
31 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
32 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
33 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
34 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
35 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
36 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
37 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
38 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
39 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
40 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
41 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
42 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
43 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
44 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
45 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
46 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
47 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
48 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
49 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
50 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
51 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
52 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
53 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
54 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
55 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
56 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
57 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
58 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
59 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
60 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
61 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
62 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
63 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
64 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
65 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
66 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
67 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
68 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
69 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
70 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
71 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
72 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
73 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
74 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
75 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
76 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
77 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
78 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
79 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
80 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
81 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
82 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
83 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
84 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
85 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
86 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
87 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
88 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
89 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
90 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
91 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
92 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
93 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
94 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
95 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
96 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
97 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
98 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
99 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
100 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
101 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
102 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
103 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
104 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
105 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
106 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร