รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
2 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
3 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
4 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
5 2356/2563 1 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
6 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปรารถนา ทองเปลี่ยน
7 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Yang Qiujian
8 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
9 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
10 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
11 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
12 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
13 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์อนุชา มณีโชติ
14 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
15 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
16 1008/2563 29 เมษายน 2563 3/2562 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
17 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
18 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
19 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
20 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
21 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
22 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
23 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
24 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
25 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
26 2776/2562 26 กันยายน 2562 1/2562 อาจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
27 2447/2562 22 สิงหาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
28 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
29 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
30 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
31 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
32 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
33 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
34 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
35 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
36 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
37 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
38 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์หนง ชิวเหม่ย
39 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
40 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
41 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
42 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
43 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
44 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
45 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
46 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
47 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
48 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
49 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
50 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
51 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
52 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
53 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
54 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
55 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
56 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
57 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
58 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
59 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
60 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
61 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
62 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
63 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
64 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
65 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
66 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
67 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
68 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
69 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
70 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
71 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
72 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
73 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
74 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
75 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
76 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
77 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
78 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
79 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
80 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
81 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
82 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
83 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
84 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
85 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
86 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
87 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
88 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
89 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
90 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
91 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
92 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
93 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
94 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
95 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
96 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
97 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
98 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
99 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
100 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
101 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
102 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
103 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
104 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
105 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
106 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
107 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
108 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
109 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
110 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
111 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
112 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
113 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร