รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2226/2564 4 พฤศจิกายน 2564 2/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
2 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
3 1018/2564 21 พฤษภาคม 2564 1/2564 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
4 2482/2563 21 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
5 2356/2563 1 ตุลาคม 2563 2/2563 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
6 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ Yang Qiujian
7 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ปรารถนา ทองเปลี่ยน
8 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
9 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม
10 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
11 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์อนุชา มณีโชติ
12 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
13 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
14 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
15 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
16 1008/2563 29 เมษายน 2563 3/2562 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
17 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
18 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
19 651/2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 3/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
20 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
21 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
22 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
23 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
24 3083/2562 29 ตุลาคม 2562 2/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
25 2776/2562 26 กันยายน 2562 1/2562 อาจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
26 2776/2562 26 กันยายน 2562 2/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
27 2447/2562 22 สิงหาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์
28 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ดวงมณี ชักนำ
29 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
30 1081/2562 24 เมษายน 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
31 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
32 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
33 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
34 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
35 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
36 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์หนง ชิวเหม่ย
37 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
38 870/2562 28 มีนาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
39 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
40 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
41 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
42 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
43 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
44 280/2562 26 มกราคม 2562 1/1262 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
45 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
46 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
47 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
48 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
49 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
50 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
51 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
52 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
53 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
54 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
55 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
56 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
57 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
58 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
59 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
60 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
61 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
62 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
63 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
64 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
65 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
66 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
67 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
68 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
69 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
70 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
71 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
72 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
73 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
74 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
75 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
76 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
77 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
78 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
79 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
80 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
81 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
82 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
83 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
84 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
85 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
86 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
87 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
88 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
89 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
90 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
91 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
92 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
93 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
94 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
95 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
96 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
97 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
98 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
99 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
100 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
101 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
102 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
103 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
104 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
105 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
106 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
107 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
108 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
109 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
110 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
111 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
112 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
113 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร