header

  
รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 2/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
2 2640/2561 25 ตุลาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุพรรณิการ์ ย่องซื่อ
3 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
4 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
5 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
6 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
7 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
8 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
9 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
10 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ
11 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
12 1968/2561 15 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
13 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
14 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข
15 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
16 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
17 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
18 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
19 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
20 1271/2561 30 พฤษภาคม 2561 3/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
21 752/2561 24 มีนาคม 2561 2/2560 อาจารย์นิชาพัฒน์ รุ่งนิธิชัยวงศ์
22 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
23 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
24 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
25 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
26 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
27 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
28 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ
29 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
30 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
31 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
32 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
33 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
34 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
35 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
36 3064/2560 29 ธันวาคม 2560 1/60-2/60 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
37 2168/2560 25 กันยายน 2560 1/2560 อาจารย์ปฐมาภรณ์ คำชื่น
38 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย สองแคว
39 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร
40 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์เหมราช อุดมเลิศ
41 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
42 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์
43 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 นาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง
44 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ชิษณุชา มังคลากร
45 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ไตรมาศ พูลผล
46 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์อนุรัตน์ อาจสูงเนิน
47 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
48 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์มาโนช รักไทยเจริญชีพ
49 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุทธินี ศรีสะอาด
50 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์พงศ์ธวัช จันทบูลย์
51 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สาธิต แสงประดิษฐ์
52 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์นพปฎล สุวรรณทรัพย์
53 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
54 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์ธนากร ล้วนศรีติสกุล
55 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
56 1875/2560 23 สิงหาคม 2560 1/2560 อาจารย์จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
57 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์กิตติพัฒน์ สุนทรนิทัศน์
58 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์ศิรินภา พิมพ์อรัญ
59 1631/2560 25 กรกฎาคม 2560 1/2560 อาจารย์อรรถภูมิ อองกุลนะ
60 453/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 2/2559 อาจารย์อังคาร คะชาวังศรี
61 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ธัชชัย จินต์แสวง
62 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
63 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัชราภรณ์ สุวรรณกูฎ
64 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์พัฒธนี ดวงเนตร
65 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์สุรสีห์ คล้ายบวร
66 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
67 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์นพมาศ กลัดแก้ว
68 1379/2559 20 มิถุนายน 2559 1/2559 อาจารย์บุญญฤทธิ์ ชลวิถี
69 373/2559 19 กุมภาพันธ์ 2559 2/2558 ชิษณุชา มังคลากร