รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
2 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
3 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
4 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
5 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อรทัย จินตสถาพร
6 1434/2560 30 มิถุนายน 2560 1/2560 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
7 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์เบญญา มะโนชัย
8 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์