รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
2 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
3 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
4 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
5 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
6 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
7 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
8 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
9 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อรทัย จินตสถาพร
10 1434/2560 30 มิถุนายน 2560 1/2560 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
11 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์เบญญา มะโนชัย
12 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์