รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
2 1796/2562 4 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
3 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
4 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
5 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
6 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
7 280/2562 26 มกราคม 2562 2/2561 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
8 280/2562 26 มกราคม 2562 1/2562 อาจารย์ศิรส ทองเชื้อ
9 2018/2561 19 สิงหาคม 2561 1/2561 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
10 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อรทัย จินตสถาพร
11 1434/2560 30 มิถุนายน 2560 1/2560 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์
12 2199/2559 20 กันยายน 2559 1/2559 อาจารย์เบญญา มะโนชัย
13 1977/2559 27 สิงหาคม 2559 1/2559 อาจารย์ธฤต อภิสิทธิวงศ์