รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์สราวุฒิ วงษ์เนตร
2 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 อาจารย์เจษฎา สารสุข
3 128/2559 21 มกราคม 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ
4 2693/2558 30 ธันวาคม 2558 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม
5 2092/2558 19 ตุลาคม 2558 1/2558 อาจารย์ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
6 2092/2558 19 ตุลาคม 2558 1/2558 อาจารย์องอาจ ทับบุรี
7 2092/2558 19 ตุลาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุธน แก่นต้น
8 2092/2558 19 ตุลาคม 2558 1/2558 อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
9 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์ชาญณรงค์ วันทา
10 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์อภิรมย์ ชูเมฆา
11 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์สุริยัน ศรีมาตย์