รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 891/2559 22 เมษายน 2559 2/2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร โตสงวน
2 2693/2558 30 ธันวาคม 2558 2/2558 อาจารย์โศภนา พิชิตพรชัย
3 1742/2558 31 สิงหาคม 2558 1/2558 อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์