รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์สระแก้ว
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์จีระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ
2 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์อัมพร ชัยนันทนาพร
3 2044 26 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
4 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร