รายชื่ออาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีศูนย์สระแก้ว
ที่ เลขที่คำสั่ง วันที่อนุมัติ ปีการศึกษาที่อนุมัติ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 2312/2566 6 กันยายน 2566 1/2566 นางพิมพ์ชนก ธีระเศวต
2 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
3 1981/2563 21 สิงหาคม 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
4 1649/2563 20 กรกฎาคม 2563 1/2563 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
5 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
6 1410/2563 25 มิถุนายน 2563 1/2563 อาจารย์ภาพร พุฒิธนกาญจน์
7 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์อัมพร ชัยนันทนาพร
8 183/2563 22 มกราคม 2563 2/2562 อาจารย์จีระศักดิ์ เฮงศรีสมบัติ
9 2044 26 กรกฎาคม 2562 1/2562 อาจารย์พิมพ์ชนก ธีระเศวต
10 585/2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 2/2560 อาจารย์อัจฉราภรณ์ ชัยนันทนาพร