รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน


งานบริหารทั่วไป
 • ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
 • - งานอำนวยการทั่วไป
 • - งานประสานศูนย์การศึกษา
 • - งานประกันคุณภาพ
 • - งานรับนักศึกษาใหม่/คู่มือนักศึกษา
 • - งานการเงิน
 • - พัสดุ
 • - งานประชุมวิชาการ
 • - งานประชุมกรรมการวิชาการ
 • - งานประชุม กพต.
 • - สนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ
 • - จัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 • - งานประเมินผลงานวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลงานประจำปีหรือต่อสัญญาจ้าง

งานมาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
 • ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
 • - งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
 • - งานจัดทำแผนการเรียน
 • - งานจัดตารางสอน-ตารางสอบ
 • - งานจัดหมู่เรียนพิเศษ
 • - งานตรวจสอบและรับรองหลักสูตร
 • - งานส่งเสริมปฏิรูปการเรียนรู้
 • - งานประสานด้านสหกิจศึกษา
 • - งานอาจารย์ที่ปรึกษา
 • - งานอาจารย์พิเศษ
 • - จัดทำวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
 • - ตรวจสอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
 • - ตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา

งานระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
 • ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
 • - พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการชั้นเรียน
 • - พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
 • - พัฒนา/ปรับปรุงระบบการจองรายวิชา/การจัดตารางเรียน-ตารางสอบ
 • - พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ เช่น มคอ.การประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
 • - พัฒนา/ปรับปรุงระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 • - จัดทำโปรแกรมชำระเงินของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 2 แห่ง
 • - พัฒนา/จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาลัย

งานทะเบียนและประมวลผล
 • ภาระงานที่หน่วยงานปฏิบัติ
 • - งานทะเบียนศึกษา
 • - งานตรวจสอบผลการเรียน
 • - งานตรวจสอบบันทึกผลการเรียน
 • - งานพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน
 • - งานตรวจสอบคุณวุฒิ
 • - งานออกวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
 • - งานออกหนังสือรับรองนักศึกษา
 • - ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรและเสนออนุมัติสำเร็จการศึกษา
 • - งานตรวจสอบ จัดทำประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพตามระเบียบ
 • - ปริญญากิตติมศักด์