คณะครุศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5 ปี)
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก ประธาน
อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา กรรมการ
อาจารย์คันธรส ภาพล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ปี)
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต ประธาน
อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น กรรมการ
รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก กรรมการ
Dr. Robert Willam Lasen กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)-
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่าง กรรมการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธาน
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง กรรมการ
Mr.Chen Mochi กรรมการ
อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์Luo Xun กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ปี)
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย กรรมการ
อาจารย์อรัญญา มุดและ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ
อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(5 ปี)
ปิดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ ประธาน
อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสาร กรรมการ
อาจารย์ศัสยมน สังเว กรรมการ
อาจารย์วิภาวดี แขวงเมฆ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อัฟฟาน อิบนู อฟันดี กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)
อาจารย์นิติกร อ่อนโยน ประธาน
อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม กรรมการ
อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ กรรมการ
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ประธาน
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธาน
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง กรรมการ
อาาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ