อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะครุศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา ประธาน
รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ กรรมการ
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต กรรมการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช ประธาน
อาจารย์ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ
อาจารย์ภัทรา ปิณฑะแพทย์ กรรมการ
อาจารย์พิชชารีย์ เกาะน้ำใส กรรมการ
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการ
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต กรรมการ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร ประธาน
อาจารย์เหมันต์ พรหมสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ฝ่ายสงค์ กรรมการ
อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธาน
อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์ กรรมการ
อาจารย์Luo Xun กรรมการ
อาจารย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ กรรมการ
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล ประธาน
อาจารย์ ดร.วิภาวดี แขวงเมฆ กรรมการ
อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด กรรมการ
อาจารย์ปารณีย์ แสงลับ กรรมการ
อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์อรัญญา มุดและ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา เลาะเด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ กรรมการ
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ศัสยมน สังเว ประธาน
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร กรรมการ
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ กรรมการ
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์ กรรมการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ประธาน
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน ประธาน
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ