คณะครุศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5 ปี)
อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก กรรมการ
อาจารย์นันทิยา รักตะประจิต กรรมการ
อาจารย์คันธรส ภาพล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5 ปี)
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต ประธาน
อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
อาจารย์พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ประธาน
Dr. Robert Willam Lasen กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น กรรมการ
รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)-
อาจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่าง กรรมการ
อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี กรรมการ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง ประธาน
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง กรรมการ
อาจารย์Guo Yuhui กรรมการ
อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์Cai Shuying กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ปี)
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ธงชัย กรรมการ
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย กรรมการ
อาจารย์อรัญญา มุดและ กรรมการ
อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี กรรมการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(5 ปี)
ปิดหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (5 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี พรรณหาญ ประธาน
อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสาร กรรมการ
อาจารย์ศัสยมน สังเว กรรมการ
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล กรรมการ
Dr.Vanny Maria Agustina Tiwow กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5 ปี)
อาจารย์นิติกร อ่อนโยน ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม กรรมการ
อาจารย์ ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม กรรมการ
อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ กรรมการ
อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง กรรมการ
อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ประธาน
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดา สถาพรวัจนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ประธาน
อาาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง กรรมการ
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ