คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ประธาน
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ กรรมการ
อาจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กรรมการ
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร กรรมการ
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ ประธาน
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กรรมการ
อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช กรรมการ
อาจารย์ภัทรา พวงช่อ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ ประธาน
อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด กรรมการ
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย กรรมการ
อาจารย์หทัยชนน์ บุญหัตถ์ กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ กรรมการและเลขานุการ