คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ประธาน
อาจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ กรรมการ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ กรรมการ
อาจารย์ภุชงค์ อินทร์ชัย กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ กรรมการและเลขานุการ