อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์นิโรบล มาอุ่น ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร กรรมการ
อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข กรรมการ
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ กรรมการ
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประธาน
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย กรรมการ
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี กรรมการ
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ประธาน
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ ประธาน
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธาน
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ กรรมการและเลขานุการ