อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ประธาน
อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ บุรีเลิศ กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประธาน
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย กรรมการ
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี กรรมการ
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ประธาน
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ กรรมการ
อาจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ
อาจารย์นิโรบล มาอุ่น กรรมการ
อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ กรรมการ
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ กรรมการ
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ กรรมการและเลขานุการ