อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ประธาน
อาจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน กรรมการ
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา กรรมการ
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ กรรมการ
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง กรรมการ
อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ ประธาน
อาจารย์ธนธัส ผุดผ่อง กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี กรรมการ
อาจารย์ชนินันท์ ประเสริฐไทย กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ประธาน
อาจารย์ ดร.เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ ประธาน
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธาน
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ กรรมการและเลขานุการ