คณะสาธารณสุขศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ประธาน
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ กรรมการ
อาจารย์นัชชา ยันติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี กรรมการ
อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา กรรมการ
อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ ประธาน
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม กรรมการ
อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ภัทรา พวงช่อ กรรมการ
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประธาน
อาจารย์อภิญญา อุตระชัย กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลัณฉกร ประทุมรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี กรรมการ
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช กรรมการและเลขานุการ