อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ดาวรถา วีระพันธ์ กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา ประธาน
อาจารย์ ดรจุรีมาศ ดีอำมาตย์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว กรรมการ
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา ประธาน
อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ กรรมการ
อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี กรรมการ
อาจารย์ชลลดา พละราช กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ ประธาน
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ กรรมการ
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี ประธาน
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ยงเพชร กรรมการ
อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธาน
นายจิตภัทร บุนนาค กรรมการ
นางสาวฐธนัช ธนัฐรุจกุล กรรมการ
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ประธาน
นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร กรรมการ
นางสาวเมตตา ปุดโส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล กรรมการ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี ประธาน
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง กรรมการและเลขานุการ