คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี ประธาน
อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ กรรมการ
อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ กรรมการ
อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภาวิณี ขันคำ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย กรรมการ
อาจารย์สินีนาถ สุขทนารักษ์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
อาจารย์เศรษฐพงษ์ วงษ์อินทร์ ประธาน
นายจิตภัทร บุนนาค กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส กรรมการ
นางสาวฐธนัช ธนัฐรุจกุล กรรมการ
อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ประธาน
อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ กรรมการ
นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร กรรมการ
นางสาวเมตตา ปุดโส กรรมการ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
อาจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ วงศ์แสวง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช กรรมการ
อาจารย์วิชัย กองศรี กรรมการ
อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม ประธาน
อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
อาจารย์ชลลดา พละราช ประธาน
อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล กรรมการ
อาจารย์อมตา อุตมะ กรรมการ
อาจารย์ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน กรรมการ
อาจารย์เพชรกมล กลั่นบุศย์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ ประธาน
อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว กรรมการ
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ ประธาน
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา กรรมการ
อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล กรรมการ
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์ชลลดา พละราช ประธาน
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา กรรมการ
อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์ กรรมการ
อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อมตา อุตมะ กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ประธาน
อาจารย์ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง อภิสันติยาคม กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี ประธาน
อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ กรรมการ
อาจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤมล ธนานันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์อัจจิมา มั่นทน ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ กรรมการ
อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า ประธาน
อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ กรรมการ
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ศศมล ผาสุข ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช นิลแสง กรรมการและเลขานุการ