คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี ประธาน
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ กรรมการ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง ประธาน
อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ
อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ กรรมการ
อาจารย์วรนาฎ อินถารต กรรมการ
อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา กรรมการ
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ประธาน
อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการและเลขานุการ
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ประธาน
อาจารย์ธรรมรส เปานิล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน ประธาน
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ กรรมการ
อาจารย์สุธิดา โต๊ะแสง กรรมการ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร กรรมการ
อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ ประธาน
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการ
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ ประธาน
อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ
อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์ กรรมการ
อาจารย์นารีนาถ วงษ์ปรีดา กรรมการ
อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา ประธาน
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ
อาจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์(ศูนยสระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ปรับปรุงเป็น ศป.บ.ทัศนศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี ประธาน
อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล กรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ ประธาน
อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม กรรมการ
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน กรรมการ
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน กรรมการ
อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา ประธาน
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ