อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.ดวงกมล ทองอยู่ ประธาน
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสด์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ
อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี กรรมการและเลขานุการ
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัญ ยุติธรรม กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ กรรมการ
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลปรับปรุงเป็น ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา กรรมการ
อาจารย์วรนาฎ อินถารต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ กรรมการ
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ประธาน
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ กรรมการ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ กรรมการ
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ปรับปรุงเป็น ศป.บ.ทัศนศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ ประธาน
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา กรรมการ
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ กรรมการ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี (ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม ประธาน
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (ศูนยสระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ประธาน
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
อาจารย์นารีนาถ วงษ์ปรีดา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ กรรมการ
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา กรรมการ
อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี ประธาน
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง กรรมการ
อาจารย์มนทิรา มะโนรินทร์ กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการและเลขานุการ
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ กรรมการ
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน กรรมการ
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ