อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ประธาน
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลปรับปรุงเป็น ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์วรนาฎ อินถารต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ประธาน
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ ประธาน
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา กรรมการ
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ ประธาน
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ ประธาน
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (สระแก้ว) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ
อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช (สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร (สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ
อาจารย์อนันต์ ลากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ประธาน
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง กรรมการ
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง กรรมการ
อาจารย์มนทิรา มะโนรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ