คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี ประธาน
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ คำเพราะ กรรมการ
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ ประธาน
อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ธีระศักดิ์ เครือแสง กรรมการ
อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ
อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
อาจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ ประธาน
อาจารย์วรนาฎ อินถารต กรรมการ
อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ กรรมการ
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร ประธาน
อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการและเลขานุการ
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ประธาน
อาจารย์ธรรมรส เปานิล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ประธาน
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์สุธิดา โต๊ะแสง กรรมการ
อาจารย์กมลพร ศิริโสภณ กรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการ
อาจารย์ปัทมา รื่นสุข กรรมการ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ ประธาน
อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ
อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต์ กรรมการ
อาจารย์วสนันท์ อิทธิมีชัย กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์นารีนาถ สำลี กรรมการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา ประธาน
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์(ศูนยสระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ปรับปรุงเป็น ศป.บ.ทัศนศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี ประธาน
อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล กรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ ประธาน
อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม กรรมการ
อาจารย์ปิยะ สงวนสิน กรรมการ
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน กรรมการ
อาจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ กรรมการ
อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนงค์ อนันตริยเวช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ