อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรรมการและเลขานุการ
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ประธาน
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลปรับปรุงเป็น ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ กรรมการ
อาจารย์วรนาฎ อินถารต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ประธาน
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ ประธาน
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์ ประธาน
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา กรรมการ
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ ประธาน
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ ประธาน
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า กรรมการ
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ กรรมการ
อาจารย์อนันต์ ลากุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา ประธาน
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ประธาน
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง กรรมการ
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง กรรมการ
อาจารย์มนทิรา มะโนรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ