อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะวิทยาการจัดการ


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ปรับปรุงเป็น นศ.บ.การสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ปรับปรุงเป็น นศ.บ.นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ประธาน
อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี กรรมการ
อาจารย์ปุริมปรัชญ์ อำพัน กรรมการ
อาจารย์มัณฑนา สีเขียว กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คำดี ประธาน
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ไม้พุ่ม (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์คณิต เรืองขจร (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา-
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี ประธาน
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ การะเวก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ กรรมการ
อาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย กรรมการ
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปรับปรุงเป็นการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์ ประธาน
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิญญู วีรยางกูร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัญชลี เยาวราช กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธูรกิจ
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี กรรมการ
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธูรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิขาคอมพิวเตอ์ธุรกิจ ปรับปรุงเป็น บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ประธาน
อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิศากร มะลิวัลย์ กรรมการ
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ กรรมการ
อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการ
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ