คณะวิทยาการจัดการ


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ปรับปรุงเป็น นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ ทองทวี กรรมการ
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ ประธาน
อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ กรรมการ
อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ กรรมการ
อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ กรรมการ
อาจารย์ธนิษนันท์ จันทร์แย้ม กรรมการและเลขานุการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ยะรี ประธาน
อาจารย์จันทิมา ศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ สุขสุมิตร กรรมการ
อาจารย์กิตติ อัปสรภาสกร กรรมการและเลขานุการ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก ประธาน
รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ จันทะเสนา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฉราวรรณ สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(ปิดหลักสูตรเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อาจารย์ ดร.มนสิชา อนุกูล ประธาน
อาจารย์ศิริวรรณ คำดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ บุษราคัมวดี กรรมการ
อาจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์นุสรา ไชยสาลี (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์คณิต เรืองขจร (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ศิริพงษ์ ฐานมั่น กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์ ประธาน
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ กรรมการ
อาจารย์อัญชลี เยาวราช กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธันยธร ติณภพ กรรมการ
อาจารย์ ร.ต.สมชาย ประกิตเจริญสุข กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์ศุภมล คงทน ประธาน
อาจารย์ ดร.ณัตตญา เอี่ยมคง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี กรรมการ
อาจารย์ชลียา ยางงาม กรรมการและเลขานุการ
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์ดวงมณี ชักนำ ประธาน
อาจารย์อภิชาติ การะเวก กรรมการ
อาจารย์ปริยากร สว่างศรี กรรมการ
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ กรรมการ
อาจารย์ภารดี นึกชอบ กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อาจารย์ชวาลา ละวาทิน ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรานต์ เผือกมงคล กรรมการ
อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์ กรรมการ
อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ กรรมการ
อาจารย์นิรินธนา บุษปฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธูรกิจ
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร กรรมการ
อาจารย์ ดร.เรืองเดช เร่งเพียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี กรรมการและเลขานุการ