คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ ประธาน
อาจารย์หรรษา เวียงวลัย กรรมการ
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ประธาน
อาจารย์ปณัท สุขสร้อย(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ กรรมการ
ออาจารย์พิษณุ แก้วตะพาน กรรมการ
อาจารย์ศิริพร นามเทศ กรรมการ
อาจารย์นิตยา ทองทิพย์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์เจนจิรา นามี (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ประธาน
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี กรรมการ
อาจารย์ภาคิน หมั่นทุ่ง กรรมการ
อาจารย์ธนา กั่วพานิช กรรมการ
อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ ประธาน
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม กรรมการและเลขานุการ