คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ปณัท สุขสร้อย(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ กรรมการ
ออาจารย์พิษณุ แก้วตะพาน กรรมการ
อาจารย์ศิริพร นามเทศ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ ยุทธวานิชกุล (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์เจนจิรา นามี (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ธนา กั่วพานิช ประธาน
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี กรรมการ
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ กรรมการ
อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์ภาคิน หมั่นทุ่ง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ ประธาน
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน กรรมการ