อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์เจนจิรา นามี (ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ กรรมการ
อาจารย์กฤติมา สระโพธิ์ทอง (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ปณัท สุขสร้อย(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์จารุนันท์ ไชยนาม (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการ
อาจารย์ธนกร วังสว่าง กรรมการ
อาจารย์ศิริพร นามเทศ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ประธาน
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี กรรมการ
อาจารย์วรุณยุพา จุ้ดศรี กรรมการ
อาจารย์ธวัชชัย มูลตลาด กรรมการ
อาจารย์ภาคิน หมั่นทุ่ง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม กรรมการและเลขานุการ