คณะเทคโนโลยีการเกษตร


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนี บุญวิทยา ประธาน
อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ กรรมการ
อาจารย์หรรษา เวียงวลัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ปภัทร์ ทองคำ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี ประธาน
อาจารย์ปณัท สุขสร้อย(ศูนย์สระแก้ว) ประธาน
อาจารย์ศิริพร นามเทศ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ กรรมการ
ออาจารย์พิษณุ แก้วตะพาน กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์เจนจิรา นามี(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์นิตยา ทองทิพย์ (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก (ศูนย์สระแก้ว) กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว(ศูนย์สระแก้ว) กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ประธาน
อาจารย์วิเชียร พุทธศรี กรรมการ
อาจารย์ภาคิน หมั่นทุ่ง กรรมการ
อาจารย์ธนา กั่วพานิช กรรมการ
อาจารย์วันอาสาฬห์ พิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ประธาน
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม กรรมการและเลขานุการ