อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ประธาน
อาจารย์วีระพงศ์ ทองสา กรรมการ
อาจารย์ปรัชญ์ ใจกว้าง กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด กรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ปรับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง ประธาน
อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ กรรมการ
อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคเณ เกียรติก้อง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย กรรมการและเลขานุการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนาฎ พรหมนคร กรรมการ
อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช กรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี ประธาน
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช กรรมการ
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี กรรมการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธาน
อาจารย์เทวกุล จันทร์ขามป้อม กรรมการ
อาจารย์ภัทรชัย พงศ์โสภา กรรมการ
อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียรนาม กรรมการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพิ่มชาติ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์ชัยชโย ซื่อตรง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล กรรมการและเลขานุการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี ประธาน
อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี กรรมการ
อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล กรรมการ
อาจารย์ธีรนนท์ ไชยคุณ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ประธาน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ กรรมการและเลขานุการ