คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี ประธาน
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล กรรมการ
อาจารย์อำพล เทศดี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ กรรมการ
อาจารย์พัชรนันท์ กิตติสุนทรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
ปรับปรุงเป็น วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด ประธาน
อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง กรรมการ
อาจารย์วิชวุธ บุญญานุกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
อาจารย์นภัสดล สิงหะตา กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด ประธาน
อาจารย์ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ กรรมการ
อาจารย์วิชวุธ บุญญานุกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
อาจารย์นภัสดล สิงหะตา กรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช ประธาน
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ
อาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ประธาน
อาจารย์โยษิตา เจริญศิริ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพล แก้วเทพ กรรมการ
อาจารย์ธนพร พยอมใหม่ กรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย กรรมการ
อาจารย์อรวิกา ศรีทอง กรรมการ
อาจารย์วรพงษ์ ไพรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิภัสสร วินิจฉัยกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพิ่มชาติ กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธาน
อาจารย์อิศเรศ กะการดี กรรมการ
อาจารย์ศัลย์ชัย ใจสมุทร กรรมการ
อาจารย์สุธาสินี อินตุ้ย กรรมการ
อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)
ปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก ประธาน
อาจารย์นราวุฒิ นพศิริกุล กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง กรรมการ
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กรรมการ
อาจารย์ ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ประธาน
อาจารย์ ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ ทึ่งในธรรม กรรมการและเลขานุการ