อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2558) หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร (เกณฑ์มาตฐาน 2548)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี)
ปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปิดหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
ปรับปรุงเป็น วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด ประธาน
อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมการ
อาจารย์วิชวุธ บุญญานุกูล กรรมการ
อาจารย์นภัสดล สิงหะตา กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร ประธาน
อาจารย์วีระพงศ์ ทองสา กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด กรรมการ
อาจารย์ปรัชญ์ ใจกว้าง กรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ปรับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย กรรมการ
อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ กรรมการ
อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ กรรมการ
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง กรรมการ
อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช กรรมการและเลขานุการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี ประธาน
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช กรรมการ
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี กรรมการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี ประธาน
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี กรรมการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธาน
อาจารย์ภัทรชัย พงศ์โสภา กรรมการ
อาจารย์เทวกุล จันทร์ขามป้อม กรรมการ
อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียรนาม กรรมการ
อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง ประธาน
อาจารย์ชัยชโย ซื่อตรง กรรมการ
อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพิ่มชาติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล กรรมการและเลขานุการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี ประธาน
อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม กรรมการ
อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี กรรมการ
อาจารย์ธีรนนท์ ไชยคุณ กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ประธาน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ กรรมการและเลขานุการ