วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ


ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล ประธาน
อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ กรรมการ
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ กรรมการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข ประธาน
อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ กรรมการ
อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย กรรมการ
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล กรรมการ
อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา ประธาน
อาจารย์นาวาอากาศเอกภัชรชาติ ทูรวัฒน์ กรรมการ
อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา กรรมการ
อาจารย์วัลภา จันดาเบ้า กรรมการและเลขานุการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ ประธาน
นายกมล พงษ์ประยูร กรรมการ
นายปาพจน์ ตันสุวรรณ กรรมการ
อาจารย์เทียนซง หวัง กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
อาจารย์รัวีพรรณ กาญจนวัฒน์ ประธาน
อาจารย์ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร กรรมการ
อาจารย์หวัง เทียนซง กรรมการ
อาจารย์สรยุทธ สุขประเสริฐ กรรมการ
อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
ปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อความมั่นคง
ปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย กองกุล กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล กรรมการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน ประธาน
อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
ปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ พล.อ. ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ ประธาน
อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
ปิดหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ พล.อ.ดร.เกษมชาติ นเรศเนีย์ ประธาน
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย กรรมการ
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล กรรมการและเลขานุการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ประธาน
อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง กรรมการและเลขานุการ