อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
ประธาน
อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์
กรรมการ
อาจารย์Luo Xun
กรรมการ
อาจารย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ
กรรมการ
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ศัสยมน สังเว
ประธาน
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
กรรมการ
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
กรรมการ
อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
ประธาน
อาจารย์เหมันต์ พรหมสนธิ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ฝ่ายสงค์
กรรมการ
อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
ประธาน
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
กรรมการ
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์อรัญญา มุดและ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์ ประยูรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์อิสรา นามตาปี
กรรมการ
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
ประธาน
อาจารย์ประวิทย์ ธงชัย
กรรมการ
อาจารย์พิชชารีย์ เกาะน้ำใส
กรรมการ
อาจารย์ภัทรา ปิณฑะแพทย์
กรรมการ
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ประธาน
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร เกรซ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
-
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
กรรมการ
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ประธาน
อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
กรรมการ
อาจารย์ปารณีย์ แสงลับ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิภาวดี แขวงเมฆ
กรรมการ
อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4ปี)
อาจารย์ปารณีย์ พฤกษาชาติ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมัย พรหมแก้ว
กรรมการ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
กรรมการ
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน กัลยาเลิศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
กรรมการ
อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
ประธาน
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
ประธาน
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
ปริญญา/สาขา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
กรรมการและเลขานุการ