อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะครุศาสตร์

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
ประธาน
อาจารย์ Cai Shuying
กรรมการ
อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์
กรรมการ
อาจารย์Luo Xun
กรรมการ
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ศัสยมน สังเว
ประธาน
อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
กรรมการ
อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
กรรมการ
อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
กรรมการ
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
ประธาน
รองศาสตราจารย์สุชาวดี เกษมณี
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ ฝ่ายสงค์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน
กรรมการ
อาจารย์สิริมาศ แก้วกันทา
กรรมการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา
ประธาน
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
กรรมการ
อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ
กรรมการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์อรัญญา มุดและ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา เลาะเด
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรารัตน์ ประยูรวงษ์
กรรมการ
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)
อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช
ประธาน
อาจารย์ประวิทย์ ธงชัย
กรรมการ
อาจารย์พิชชารีย์ เกาะน้ำใส
กรรมการ
อาจารย์ภัทรา ปิณฑะแพทย์
กรรมการ
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ
ประธาน
Dr.Robert William Larsen
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
กรรมการ
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
กรรมการ
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล
กรรมการ
อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ
ประธาน
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
กรรมการ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
กรรมการ
อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี)
อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล
ประธาน
อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
กรรมการ
อาจารย์ปารณีย์ แสงลับ
กรรมการ
อาจารย์วิภาวดี แขวงเมฆ
กรรมการ
อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
ประธาน
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา สุภาพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
ประธาน
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา สุภาพ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
ประธาน
อาาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
กรรมการและเลขานุการ