อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
ประธาน
อาจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน
กรรมการ
อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
กรรมการ
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
กรรมการ
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
กรรมการ
อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
ประธาน
อาจารย์เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ประธาน
อาจารย์แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน
กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
กรรมการ
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ประธาน
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ
ประธาน
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ประธาน
อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ
กรรมการและเลขานุการ