อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
ประธาน
อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนงค์นาฏ ผ่านสถิน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข
กรรมการ
อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ
กรรมการ
อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น
กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ
กรรมการ
อาจารย์เฌอลินญ์ สิริเศรษฐ์ภพ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์
ประธาน
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี
กรรมการ
อาจารย์แพทย์หญิงอานันตยา ป้องกัน
กรรมการ
อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
กรรมการ
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
ประธาน
อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กรรมการ
อาจารย์นาตยา ดวงประทุม
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ
ประธาน
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการและเลขานุการ
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
รองศาตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
ประธาน
อาจารย์ ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ
กรรมการและเลขานุการ