อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
อาจารย์ชลลดา พละราช
ประธาน
อาจารย์อมตา อุตมะ
กรรมการ
อาจารย์ธนกฤต ธนวงศ์โภคิน
กรรมการ
อาจารย์วฑัญญู ตั้งตระกูล
กรรมการ
อาจารย์เพชรกมล กลั่นบุศย์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์
กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ประธาน
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
กรรมการ
อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
กรรมการ
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ
ประธาน
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
กรรมการ
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
ประธาน
อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
กรรมการ
อาจารย์ชลลดา พละราช
กรรมการ
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเคมี
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
กรรมการ
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง
กรรมการ
อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา
กรรมการ
อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ประธาน
นายจิตภัทร บุนนาค
กรรมการ
นางสาวฐธนัช ธนัฐรุจกุล
กรรมการ
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ประธาน
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
ประธาน
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
ประธาน
นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร
กรรมการ
นางสาวเมตตา ปุดโส
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
กรรมการ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
ประธาน
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
กรรมการ
อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี
กรรมการ
อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
กรรมการและเลขานุการ