อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
กรรมการ
อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.ดาวรถา วีระพันธ์
กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร วงษ์ศรีรักษา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั่นทน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมีนา ฉายสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดรจุรีมาศ ดีอำมาตย์
กรรมการ
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ
ประธาน
อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
กรรมการ
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา
ประธาน
อาจารย์ขวัญแข หนุนภักดี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
กรรมการ
อาจารย์ชลลดา พละราช
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.สุวิมล สืบค้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ประธาน
นายจิตภัทร บุนนาค
กรรมการ
นางสาวฐธนัช ธนัฐรุจกุล
กรรมการ
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ประธาน
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
กรรมการ
อาจารย์ณหทัย โชติกลาง
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ ดร.วิชัย กองศรี
ประธาน
นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นฤดม นวลขาว
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
ประธาน
นางสาวเมตตา ปุดโส
กรรมการ
นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
กรรมการ
อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี
กรรมการและเลขานุการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
กรรมการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
ประธาน
อาจารย์สมคิด ตันเก็ง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ยงเพชร
กรรมการ
อาจารย์ศิรภัสสร พันธะสา
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
กรรมการและเลขานุการ