อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
ประธาน
อาจารย์ปวิช เรียงศิริ
กรรมการ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ
กรรมการ
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (ศูนย์สระแก้ว)
ประธาน
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
กรรมการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
ประธาน
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
กรรมการ
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
กรรมการ
อาจารย์อนันต์ ลากุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ
กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชา-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
กรรมการ
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
ประธาน
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
กรรมการ
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ประธาน
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี
กรรมการ
อาจารย์มนทิรา มะโนรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง
กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
กรรมการ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
กรรมการ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์วรนาฎ อินถารต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
กรรมการและเลขานุการ