อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
ประธาน
อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร
กรรมการ
อาจารย์วรลักษณ์ วีระยุทธ
กรรมการ
อาจารย์บุษบา แฝงสาเคน
กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ (ศูนย์สระแก้ว)
ประธาน
อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
กรรมการ
อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า
กรรมการ
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว (ศูนย์สระแก้ว)
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ออมสิรี ปานดำรงค์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
กรรมการ
อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
กรรมการ
อาจารย์ชยันต์ พลอาสา
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช สิปิยารักษ์
ประธาน
อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล
กรรมการ
อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา
กรรมการ
อาจารย์ปรียาภา เมืองนก
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณลดา กันต์โฉม
กรรมการและเลขานุการ
นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ประธาน
อาจารย์ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
กรรมการ
อาจารย์ศุภกร ชมศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ สีเตชะ
กรรมการ
อาจารย์ศิวนนท์ นิลพาณิชย์
กรรมการ
อาจารย์นฤมล สเนลโกรฟ
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
กรรมการ
อาจารย์ศศิพร เหลืองไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
ประธาน
อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
กรรมการ
อาจารย์อนันต์ ลากุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาควัชระ
กรรมการ
อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา (4 ปี)
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
ประธาน
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี
กรรมการ
อาจารย์มนทิรา มะโนรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี)
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอก ศรีเชลียง
กรรมการ
อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
กรรมการ
อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตาจารย์จิระศักดิ์ สังเมฆ
ประธาน
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
กรรมการ
อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
กรรมการและเลขานุการ
ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ
ประธาน
อาจารย์วรนาฎ อินถารต
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ธนลาภประเสริฐ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ