อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ธนัง ชาญกิจชัญโญ
ประธาน
อาจารย์วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
กรรมการ
อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์
ปรับปรุงเป็น วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ปรับเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ฉุยฉาย
กรรมการ
อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
กรรมการ
อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงค์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
อาจารย์กิตติศักดิ์ วาดสันทัด
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
กรรมการ
อาจารย์วิชวุธ บุญญานุกูล
กรรมการ
อาจารย์พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
กรรมการ
อาจารย์นภัสดล สิงหะตา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช
กรรมการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ประธาน
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ วาดสันทัด
กรรมการ
อาจารย์ปรัชญ์ ใจกว้าง
กรรมการ
อาจารย์วีระพงศ์ ทองสา
กรรมการ
อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ประธาน
อาจารย์เทวกุล จันทร์ขามป้อม
กรรมการ
อาจารย์ภัทรชัย พงศ์โสภา
กรรมการ
อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียรนาม
กรรมการ
อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง
ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพิ่มชาติ
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
กรรมการ
อาจารย์ชัยชโย ซื่อตรง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
อาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ ทับบุรี
กรรมการ
อาจารย์ศิลปชัย กลิ่นไกล
กรรมการ
อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
กรรมการ
อาจารย์ธีรนนท์ ไชยคุณ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี
ประธาน
อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช
กรรมการ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธาน
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
กรรมการและเลขานุการ