อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สิรินดา คลี่สุนทร
ประธาน
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
อาจารย์ ดร.เทียนซง หวัง
กรรมการ
อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข
กรรมการ
อาจารย์กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
ประธาน
อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
กรรมการ
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
กรรมการ
อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์
ประธาน
นายกมล พงษ์ประยูร
กรรมการ
นายปาพจน์ ตันสุวรรณ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
กรรมการ
อาจารย์ลลิดา แก้วฉาย
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม
อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
ประธาน
อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
กรรมการ
อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล
กรรมการ
อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์
กรรมการ
อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
กรรมการและเลขานุการ
ปริญญา/สาขา ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ประธาน
อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม
อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธีกุล
กรรมการและเลขานุการ