ติดต่อสำนักงาน
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการ 025293598, 029091432,0252906747 ต่อ 322-323 -
ผู้อำนวยการ 322 กด 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
รองผู้อำนวยการ 322 กด 28,12,22 อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
หัวหน้าสำนักงาน 322 กด 12 นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา
งานหลักสูตร 322 กด 18 นางสาวพวงเพชร พลทอง
งานรับสมัครนักศึกษา 322 กด 14,13 นางสาวภาวิณี จีระดิษฐ์
นายวาทิต ทองมาก
งานตารางสอนตารางสอบ 322 กด 17,16 นางสาวกลอยทิพย์ ทิศเป็ง
นางสาววิจิตรา จันทะเรือง
งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 322 กด 15 นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา
งานทะเบียนและประมวลผล 322 กด 21, 23, 20 นางปราณี พงษ์ธนะ
นางรัชฎาพร ยอดศรี
นางสาวสุดาพร น้อยทรง
งานพัสดุและการเงิน 322 กด 10 นางสาวมานิดา ปามุทา
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 322 กด 19 นายฉัตรชัย กาสี
นายไพฑูรย์ มุงเพีย
แฟกซ์ 02-5293598 กด 33 แฟกซ์อัตโนมัติ