ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ/วันเวลาสอบ
รายวิชาวิชา
วิชา ALT104 เรขนิเทศ
คลิกดูรายละเอียด
วิชา HEI121 การพัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ คลิกดูรายละเอียด
วิชา HEN120 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น คลิกดูรายละเอียด
วิชา HLW105 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย คลิกดูรายละเอียด
วิชา HPA101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
คลิกดูรายละเอียด
วิชา HPY110 จิตวิทยาทั่วไป คลิกดูรายละเอียด
วิชา HSD205 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
คลิกดูรายละเอียด
วิชา HTH105 การเขียนเพื่อการสื่อสาร คลิกดูรายละเอียด
วิชา SPH101 หลักสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด
วิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต
คลิกดูรายละเอียด
วิชา VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล คลิกดูรายละเอียด
วิชา VGE111 ทักษะการรู้สารสนเทศ คลิกดูรายละเอียด