header


ปรัชญา

        "บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อมหาวิทยาลัยก้าวสู่อาเซียน

พันธกิจ

        1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ

        2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ

        3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน