คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับ ชื่อคู่มือ ไฟล์/pdf
1 การจัดตารางสอน ตารางสอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ Open
2 กระบวนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic GovernmentProcurement : e-GP)จากงบประมาณรายได้ Open
3 งานจัดทำตารางสอน/ตารางสอบ ภาคปกติ Open