ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
21 มกราคม 64 27 มกราคม 64 อ.ศกุนตาล์ มานะกล้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) อนุสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (รหัส 180903) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
3 พฤศจิกายน 63 25 พฤศจิกายน 63 อ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์ สถิติศาสตร์ (รหัส 6113) อนุสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ( 611302) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
21 กันยายน 61 26 กันยายน 61 อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
8 สิงหาคม 63 26 สิงหาคม 63 ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ คณิตศาสตร์ (0104) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
24 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.เยาวภา แสงพยับ ฟิสิกส์ (รหัส 0151) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์สุนี ปัญจะเทวคุปต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 ตุลาคม 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล คหกรรมศาสตร์ (รหัส 9156) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พันธุศาสตร์ (รหัส 0147) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 ผศ.ดร.มนัญญา คำวะชิระพิทักษ์ คหกรรมศาสตร์ (รหัส 9156) อนุสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ (รหัส 915601) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
19 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 0131 เคมีอินทรีย์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 ตุลาคม 63
17 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์โยธิน กัลยาเลิศ 0151 ฟิสิกส์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
8 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
3 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 9 มกราคม 63
2 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
21 กันยายน 61 26 กันยายน 61 อาจารย์อัจจิมา มั่นทน เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 ตุลาคม 63
24 สิงหาคม 61 26 กันยายน 61 อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
20 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 1806) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
15 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ สัตววิทยา (รหัส 0143) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
15 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 0145) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
1 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 พฤศจิกายน 63
31 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
20 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
20 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
5 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.เศรษฐพงษ์ วงษ์อินทร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ อยู่ระหว่างประเมินการสอนล่วงหน้า
1 มิถุนายน 61 11 กรกฎาคม 61 ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 0104 คณิตศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 สิงหาคม 62
8 กันยายน 60 25 ตุลาคม 60 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ คหกรรมศาสตร์ เอกสารคำสอนผ่านการประเมินแล้ว
24 กรกฎาคม 60 30 สิงหาคม 60 อ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร เคมี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มิถุนายน 61
12 กรกฎาคม 60 26 กรกฎาคม 60 ผศ.ดร.ยุพดี เส้นขาว เคมี สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 2 สิงหาคม 61
6 กุมภาพันธ์ 60 22 มีนาคม 60 อ.อมีนา  ฉายสุวรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 กุมภาพันธ์ 61
4 มีนาคม 60 25 มกราคม 60 อ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา คหกรรมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 มกราคม 61
4 มีนาคม 60 25 มกราคม 60 อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 สิงหาคม 60
27 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.รัตถชล  อ่างมณี วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 61
18 ตุลาคม 59 23 พฤศจิกายน 59 อ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 ตุลาคม 60
12 มกราคม 58 อ.นิสา พักตร์วิไล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 กันยายน 59
12 มกราคม 58 อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 มิถุนายน 59
12 มกราคม 58 ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข เคมี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 มิถุนายน 59
15 ธันวาคม 57 ผศ.ดร.ยุพดี เส้นขาว เคมี สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 2 มิถุนายน 59
17 กุมภาพันธ์ 57 อาจาย์ดรุณี หันวิสัย คณิตศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 ตุลาคม 57
9 กันยายน 56 อาจารย์ณพัฐอร บัวฉุน เคมี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 มิถุนายน 58
22 เมษายน 56 อาจารย์ ดร.น้ำฝน ศีตะจิตต์ คหกรรมศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 มกราคม 57
11 มีนาคม 56 อาจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เคมี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 มกราคม 57
27 มีนาคม 55 ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก * วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 พฤศจิกายน 55
22 สิงหาคม 54 อาจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 10 มกราคม 56