ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะครุศาสตร์
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
4 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 อ.ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ คณิตศาสตร์ (รหัส 0104) อยู่ระหว่างประเมินเอกสารประกอบการสอน
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ศุภมัย พรหมแก้ว การศึกษา (รหัส 6501) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ชยพล ใจสูงเนิน การศึกษา (รหัส 6501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ คณิตศาสตร์ศึกษา (รหัส 0111) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 พฤศจิกายน 63
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล การศึกษา (รหัส 6501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 ผศ.พนิดา ชาตยาภา การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (650161) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 กุมภาพันธ์ 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์นันทิยา รักตประจิต การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (650161) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 กุมภาพันธ์ 63
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รหัส 650146) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
18 ตุลาคม 60 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง 6501 การศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 เมษายน 62
18 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์จิตตรี จิตแจ้ง การศึกษา (รหัส 6501) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
5 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา สถิติ วิจัย การวัด และการประเมินผลทางการศึกษา (รหัส 650101) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
4 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง (วิธีพิเศษ) การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัส 650107) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
18 กันยายน 60 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ฐาปนา จ้อยเจริญ 6501 การศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 เมษายน 62
20 กันยายน 61 26 กันยายน 61 อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน การศึกษา (รหัส 6501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
7 กันยายน 61 26 กันยายน 61 อ.ศรัณยา ฤกษ์ขำ การศึกษา (รหัส 6501) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 6 กุมภาพันธ์ 63
14 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อาจารย์คันธรส ภาพล การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (650161) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
10 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (รหัส 650125) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 7 มกราคม 64
1 สิงหาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.วิลินดา พงศ์ธนาธิก การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รหัส 650161) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
19 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา (รหัส 650106) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ธันวาคม 62
13 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.จิตเจริญ ศรขวัญ การศึกษา (รหัส 6501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
31 พฤษภาคม 61 11 กรกฎาคม 61 อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม การศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชา การสอนภาษาไทย (รหัส 650127)ไทย สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 7 มกราคม 64
23 พฤษภาคม 60 31 พฤษภาคม 60 อ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก การศึกษาปฐมวัย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 มีนาคม 61
28 เมษายน 60 31 พฤษภาคม 60 อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ คณิตศาสตร์ศึกษา สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 5 เมษายน 61
16 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.คันธรส  ภาผล การศึกษาปฐมวัย สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 มกราคม 61
20 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.ดร.อังคณา  กรัณยาธิกุล เทคโนโลยีทางการศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 มกราคม 61
23 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.วรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์ การศึกษาปฐมวัย สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 มกราคม 61
29 ธันวาคม 57 12 มกราคม 58 อ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 ตุลาคม 59
10 กรกฎาคม 57 21 กรกฎาคม 57 อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง หลักสูตรและการสอน สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 59
17 กุมภาพันธ์ 57 อ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 28 สิงหาคม 57
19 สิงหาคม 56 ผศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 พฤศจิกายน 55