ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ จิตวิทยา (รหัส 6104) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ธันวาคม 63
29 มกราคม 62 26 กุมภาพันธ์ 62 อ.บุษบา แฝงสาเคน 7104 ภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
18 มกราคม 62 27 กุมภาพันธ์ 62 อ.ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง 6110 สังคมวิทยา อนุสาขาวิชา 611006 การพัฒนาชุมชน เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ทัศนศิลป์ (รหัส 8101) อนุสาขาวิชาจิตรกรรม (รหัส 810101) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ จิตวิทยา (รหัส 6104) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ปิยะ สงวนสิน สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 7101 ภาษาไทย อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา 8103 ดุริยางคศิลป์ 810303 ดุริยางคศิลป์ตะวันตก อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กันยายน 63
18 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รัฐศาสตร์ (รหัส 6101) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
18 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ธันวาคม 63
17 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน (วิธีพิเศษ) สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 6 พฤษภาคม 64
10 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
5 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม กฎหมายธุรกิจ (รหัส 6708) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 สิงหาคม 62
2 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ชนินทร สวณภักดี สังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
24 กันยายน 61 26 กันยายน 61 อ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
25 กรกฎาคม 61 22 สิงหาคม 61 อ.วรนุช สิปิยารักษ์ สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
4 เมษายน 61 25 เมษายน 61 อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย รัฐประศาสนศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
11 มกราคม 61 24 มกราคม 60 ผศ.นเรศ ยะมะหาร ทัศนศิลป์ (รหัส 8101) อนุสาขาวิชา จิตรกรรม (รหัส 810101) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
26 มกราคม 61 28 กุมภาพันธ์ 60 อ.มนฤดี ช่วงฉ่ำ จิตวิทยา อยู่ระหว่างประเมินการสอนล่วงหน้า
6 กุมภาพันธ์ 61 28 กุมภาพันธ์ 60 อ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ ทิศนศิลป์ เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
6 เมษายน 61 11 กรกฎาคม 60 อ.วรรณดา กันต์โฉม สังคมวิทยา เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
28 กุมภาพันธ์ 60 22 มีนาคม 60 อ.วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา ดุริยางคศาสตร์ อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
11 เมษายน 60 26 เมษายน 60 อ.วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ ดุริยางคศิลป์ (รหัส 8103) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 2563
23 พฤษภาคม 60 31 พฤษภาคม 60 อ.ประกาศิต  ประกอบผล ศาสนาและเทววิทยา สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มิถุนายน 61
3 กรกฎาคม 60 26 กรกฎาคม 60 อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิส รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) อนุสาขาวิชา การบริหารรัฐกิจ (รหัส 610201) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ธันวาคม 2562
16 สิงหาคม 60 30 สิงหาคม 60 อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี การพัฒนาชุมชน เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
14 ธันวาคม 59 28 ธันวาคม 59 อ.มณเฑียร รุ่งหิรัญ ดุริยางคศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มิถุนายน 61
13 ธันวาคม 59 28 ธันวาคม 59 อ.ปาริชาติ ผดุงศิลป์ ภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ตุลาคม 61
11 พฤศจิกายน 59 23 พฤศจิกายน 59 อ.ดร.ไททัศน์ มาลา รัฐประศาสนศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 ตุลาคม 60
15 กันยายน 59 28 กันยายน 59 อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
มกราคม 21 กันยายน 58 อ.ธีรญา ปราบปราม นิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 ตุลาคม 59
18 มีนาคม 59 27 เมษายน 59 รศ.สมศิริ อรุโณทัย ประยุกต์ศิลป์ สภามหาลัยรับทราบผลการประเมิน 3 พฤษภาคม 61
8 ตุลาคม 57 16 มีนาคม 58 อ.จีระศักดิ์ สังเมฆ ประยุกต์ศิลป์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 มีนาคม 59
2 กุมภาพันธ์ 58 16 กุมภาพันธ์ 58 อ.จุเลียบ ชูเสือหึง * นิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 กรกฎาคม 59
11 ธันวาคม 57 12 มกราคม 58 อ.พรศิริ นาควัชระ * ภาษาไทย สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 กุมภาพันธ์ 60
21 สิงหาคม 57 15 กันยายน 57 อ.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ * นิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 พฤศจิกายน 58