ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
16 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ดวงมณี ชักนำ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีต้นทุน (รหัส 680103) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 3 กันยายน 63
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.อภิชาติ การะเวก การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการภาษีอากร (รหัส 680106) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 เมษายน 64
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ภารดี นึกชอบ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีการเงิน (รหัส 680101) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 มีนาคม 64
26 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 9151) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
25 กันยายน 61 24 ตุลาคม 61 ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา การตลาด (รหัส 680214) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 เมษายน 64
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ชลียา ยางงาม บริการธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาชาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (รหัส 680211) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มกราคม 64
26 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 ธันวาคม 62
25 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีการเงิน (รหัส 680101) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 3 กันยายน 63
1 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ศิริวรรณ คำดี บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.ธันยธร ติณภพ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มกราคม 64
23 เมษายน 61 25 เมษายน 61 อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รหัส 680211) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
9 มิถุนายน 60 28 มิถุนายน 60 อ.ดร.มนสิชา อนุกูล บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 เมษายน 64
28 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.อุบล ไม้พุ่ม บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
28 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.ดร.รัตนา สีดี บริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 61
5 กันยายน 59 28 กันยายน 59 อ.ดร.ณัตยา เอี่ยมคง การบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 7 ธันวาคม 60
26 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก เศรษฐศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 ธันวาคม 60
20 กรกฎาคม 58 อ.ชวาลา ละวาทิน การบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 พฤศจิกายน 59
12 กุมภาพันธ์ 58 อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น การจัดการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 พฤศจิกายน 59
12 กุมภาพันธ์ 58 อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 เมษายน 59
14 ตุลาคม 56 ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กันยายน 58
19 สิงหาคม 56 ผศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ นิเทศศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 ตุลาคม 57