ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
16 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ดวงมณี ชักนำ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีต้นทุน (รหัส 680103) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.อภิชาติ การะเวก การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการภาษีอากร (รหัส 680106) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ภารดี นึกชอบ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีการเงิน (รหัส 680101) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
26 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม (รหัส 9151) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
25 กันยายน 61 24 ตุลาคม 61 ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา การตลาด (รหัส 680214) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ชลียา ยางงาม บริการธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาชาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (รหัส 680211) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
26 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 ธันวาคม 62
25 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ การบัญชี (รหัส 6801) อนุสาขาวิชาการบัญชีการเงิน (รหัส 680101) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
1 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ศิริวรรณ คำดี บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ดร.ธันยธร ติณภพ บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
23 เมษายน 61 25 เมษายน 61 อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รหัส 680211) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
9 มิถุนายน 60 28 มิถุนายน 60 อ.ดร.มนสิชา อนุกูล บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
28 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.อุบล ไม้พุ่ม บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
28 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.ดร.รัตนา สีดี บริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 61
5 กันยายน 59 28 กันยายน 59 อ.ดร.ณัตยา เอี่ยมคง การบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 7 ธันวาคม 60
26 ธันวาคม 59 25 มกราคม 60 อ.ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก เศรษฐศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 ธันวาคม 60
20 กรกฎาคม 58 อ.ชวาลา ละวาทิน การบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 พฤศจิกายน 59
12 กุมภาพันธ์ 58 อ.ศิริพงษ์ ฐานมั่น การจัดการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 พฤศจิกายน 59
12 กุมภาพันธ์ 58 อ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 เมษายน 59
14 ตุลาคม 56 ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กันยายน 58
19 สิงหาคม 56 ผศ.ดร.วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ นิเทศศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 ตุลาคม 57