ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
6 พ.ค. 64 19 พ.ค. 64 อ.องอาจ ทับบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 1113) อยู่ระหว่างประเมินเอกสารประกอบการสอน
24 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (รหัส 8502) อนุสาขาวิชา ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (รหัส 850202) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 63
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์อำพล เทศดี กรศึกษา (รหัส 6501) อนุสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (รหัส 650176) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
22 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ วิศวกรรมโยธา (รหัส 1104) อนุสาขาวิชาก่อสร้าง (รหัส 110401) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 63
18 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ ดร.อรวิกา ศรีทอง เทคโนโลยีการจัดการ (รหัส 1807) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
19 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.ธนพร  พยอมใหม่ เทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 มิถุนายน 61
18 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง 1502 การออกแบบ อนุสาขาวิชา 150202 การออกแบบอุตสาหกรรม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 กรกฎาคม 62
16 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.วรพงษ์ ไพรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 ธันวาคม 60
16 กันยายน 59 28 กันยายน 59 ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เทคโนโลยีเซรามิกส์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 เมษายน 61
24 มิถุนายน 59 27 กรกฎาคม 59 อ.ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง เทคโนโลยีเซรามิกส์ สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 7 มีนาคม 62
10 กรกฎาคม 58 20 กรกฎาคม 58 อ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร * เทคโนโลยีโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 59
10 กรกฎาคม 58 20 กรกฎาคม 58 อ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ * วิศวกรรมระบบควบคุม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 กรกฎาคม 59
20 กรกฎาคม 58 อ.ดร.ชาคริต ศรีทอง การจัดการอุตสาหกรรม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กันยายน 58
15 ธันวาคม 57 อ.ประภาวรรณ แพงศรี การจัดการอุตสาหกรรม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กันยายน 58
21 เมษายน 56 อ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ เทคโนโลยีเซรามิกส์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 พฤศจิกายน 57
19 สิงหาคม 56 อ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ เทคโนโลยีเซรามิกส์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 พฤษภาคม 57
10 มกราคม 55 ผศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ การจัดการอุตสาหกรรม สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 10 มกราคม 56