ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
21 เม.ย. 64 19 พ.ค. 64 อ.ศิริพร นามเทศ สัตวศาสตร์ (รหัส 5114) อยู่ระหว่างประเมินเอกสารประกอบการสอน
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.วิเชียร พุทธศรี พืชสวน (รหัส 5104) อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์ (รหัส 510402) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 กุมภาพันธ์ 64
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
11 ธันวาคม 61 26 ธันวาคม 61 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน พืชศาสตร์ (รหัส 5103) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 สิงหาคม 62
27 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (รหัส 1809) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
21 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา พืชสวน (รหัส 5104) อนุสาขาวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืิชสวน (รหัส 510401) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 กุมภาพันธ์ 63
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน พืชไร่ (รหัส 5102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ธันวาคม 62
27 กันยายน 59 26 ตุลาคม 59 อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 พฤษภาคม 60
26 พฤษภาคม 57 16 มิถุนายน 57 อ.ดร.กรรณิกา อัมพุช* สัตวศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 58