ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
11 ธันวาคม 61 26 ธันวาคม 61 อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน พืชศาสตร์ (รหัส 5103) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รหัส 1809) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 สิงหาคม 62
27 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รหัส 1809) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
21 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา พืชสวน (รหัส 5104) อนุสาขาวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืิชสวน (รหัส 510401) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 กุมภาพันธ์ 63
19 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน พืชไร่ (รหัส 5102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ธันวาคม 62
27 กันยายน 59 26 ตุลาคม 59 อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 พฤษภาคม 60
26 พฤษภาคม 57 16 มิถุนายน 57 อ.ดร.กรรณิกา อัมพุช* สัตวศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 58