ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : ศูนย์ภาษา
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
5 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ ภาษาอังกฤษ (รหัส 7104) อยู่ระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ
29 พฤษภาคม 60 28 มิถุนายน 60 อ.วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ ภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 61
11 กันยายน 60 26 เมษายน 60 อ.จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ ภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 7 กุมภาพันธ์ 62
18 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.กุสุมา เลาะเด ภาษาอังกฤษ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 เมษายน 61