ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : งานวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
20 เมษายน 63 24 มิถุนายน 63 อ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด ชีววิทยา (รหัส 0141) เอกสารประกอบการสอนผ่านการประเมินแล้ว
31 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ สังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 6 สิงหาคม 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์วรภร อิ่มเย็น การบัญชี (รหัส 6801) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 2 เมษายน 63
9 มิถุนายน 60 28 มิถุนายน 60 อ.ดร.โกมล จันทวงษ์ พัฒนาชมชน สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 4 ตุลาคม 61
20 มีนาคม 60 26 เมษายน 60 อ.ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ สังคมวิทยา (รหัส 6110) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 ธันวาคม 62
15 มกราคม 60 25 มกราคม 60 อ.วรภร อิ่มเย็น การบัญชี สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 8 สิงหาคม 61
17 กุมภาพันธ์ 59 24 กุมภาพันธ์ 59 อ.กานต์มณี ไวยครุฑ การจัดการทั่วไป สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 8 สิงหาคม 61