ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
3 กรกฎาคม 62 28 สิงหาคม 62 อ.ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (รหัส 0183) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 4 มีนาคม 64
7 พฤษภาคม 62 29 พฤษภาคม 62 อ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (รหัส 1804) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 9 มกราคม 63
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
30 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (รหัส 680216) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 6 สิงหาคม 63
29 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชา การตลาด (รหัส 680214) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 ตุลาคม 63
5 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) อนุสาขาวิชา นโยบายสาธารณะ (รหัส 610205) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ธันวาคม 63
19 กันยายน 60 25 ตุลาคม 60 อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล บริหารธุรกิจ (รหัส 6802) อนุสาขาวิชาการจัดการ (รหัส 680201) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 ตุลาคม 63
8 กุมภาพันธ์ 60 22 มีนาคม 60 อ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีชัยเดช รัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 สิงหาคม 62
17 กุมภาพันธ์ 57 อาจารย์ ดร.วงศ์ธีรา สุวรรณิน การจัดการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 5 กุมภาพันธ์ 58
11 พฤศจิกายน 56 อาจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 กรกฎาคม 57