ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ : คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ยื่นเรื่อง มติ ก.พ.ต.รับเรื่อง ชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา ขั้นตอนดำเนินการ วันที่เข้าที่ประชุมสภา
18 ธันวาคม 62 25 ธันวาคม 62 อ.นัชชา ยันติ สาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 1 เมษายน 64
27 ตุลาคม 61 28 พฤศจิกายน 61 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62
9 ตุลาคม 61 24 ตุลาคม 61 อาจารย์กริช เรืองไชย สาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) สภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน 1 เมษายน 64
28 พฤษภาคม 61 11 กรกฎาคม 61 อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ (รหัส 3501) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 3 ตุลาคม 62