ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
นักศึกษาไม่มีชื่อในระบบ
 
รายละเอียด
นักศึกษาชื่อ นางสาวกรรณิกา คำพาพันธ์ รหัสนักศึกษา 62124780005 ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Sec01
 
เขียนโดย    
สุทธิดา แก้วมุงคุณ Email sutthida.ff@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
02 สิงหาคม 2562   เวลา 10:44:58 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:01:26 น.
  เรียน อ.สุทธิดา
แจ้งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วครับ