ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
กรุณาแก้ไขชื่อของอาจารย์ให้ถูกต้องครับ
 
รายละเอียด
ขอความกรุณาแก้ไขด้วยครับ ที่ถูกต้องคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ ปรีชา ครับ ปัจจุบันปรากฎชื่อเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะ ปรีชา ซึ่งไม่ถูกต้อง(ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
 
เขียนโดย    
ผศ.ดร.ชนะ ปรีชา Email chanaua@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
03 กันยายน 2557   เวลา 10:35:15 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 04 กันยายน 2557 เวลา 06:51:42 น.
  เรียน ผศ.ดร.ชนะ ปรีชา
  แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขให้แล้วนะครับ ขอบคุณที่ช่วยแจ้งข้อมูลครับ