ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 
รายละเอียด
ไม่มีรายชื่อนักศึกษาค่ะ (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557
 
เขียนโดย    
อาจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง Email Su_Jui2012@hotmail.co.th
 
เขียนเมื่อ   
25 ตุลาคม 2557   เวลา 10:15:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13:40:35 น.
  เรียน อ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วครับ