ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ขออนุญาตเสนอ
 
รายละเอียด
อยากให้มี 1.ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน แต่ละภาคการศึกษา และ 2.กำหนดการส่ง มคอ ต่างๆ ในหน้าหลักของระบบ CMS
 
เขียนโดย    
ผศ.อิงอร Email
 
เขียนเมื่อ   
22 ธันวาคม 2559   เวลา 08:51:17 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 11:32:54 น.
  เรียน ผศ.อิงอร
จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาดำเนินการครับ