header

  


การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2562
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2562 (TCAS 62)
กำหนดการส่ง มคอ.3-7 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Productive Learning
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์
คู่มือและกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
คู่มือระบบจัดการชั้นเรียน (CMS-Class Room Management Systems) สำหรับคณาจารย์
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2562
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาท้องถิ่น
คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ปี 2562
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คู่มือ/ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา2562 (TCAS 62)


  • แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อำนวยการสำนัก

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการสำนัก เกี่ยวกับการให้บริการ ต่างๆในสำนัก
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน

  • แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการของสำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ประเมิน การให้บริการของบุคลากรของสำนัก เพื่อให้สำนักนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน