• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครศึกษาต่อ
  • ข่าวปฏิทินวิชาการ
  • ข่าวประชุมสัมมนา
  • ข่าวกิจกรรมและโครงการ
  • ข่าวทุนการศึกษา

 

แอพพลิเคชั่นบน Android

Avatar

แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อำนวยการสำนัก


แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการสำนัก เกี่ยวกับการให้บริการ ต่างๆในสำนัก

การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน

Avatar
Avatar

แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร


แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการของสำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ประเมิน การให้บริการของบุคลากรของสำนัก เพื่อให้สำนักนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน

Avatar
จำนวนผู้เข้าชม
Untitled Document