header

    • แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อำนวยการสำนัก

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการสำนัก เกี่ยวกับการให้บริการ ต่างๆในสำนัก
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน

  • แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการของสำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ประเมิน การให้บริการของบุคลากรของสำนัก เพื่อให้สำนักนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน