ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
เปิดหมู่พิเศษ
ระบบonline
Model โรงเรียน
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์)ภาคการศึกษาที่ 1/2563
แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านออนไลน์ระดับปริญญาตรีเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์)ภาคฤดูร้อน/2562
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน
แจ้งกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
ประกาศการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562
คู่มือการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
คู่มือกรอกประวัติ
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 59-60 เพื่อใช้ในการรายงานตัววันฝึกซ้อม ในวันที่ 6 เม.ย. 62
การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Productive Learning
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
คู่มือระบบจัดการชั้นเรียน (CMS-Class Room Management Systems) สำหรับคณาจารย์


  • แอพพลิเคชั่นสายตรงผู้อำนวยการสำนัก

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการสำนัก เกี่ยวกับการให้บริการ ต่างๆในสำนัก
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน

  • แอพพลิเคชั่นประเมินการให้บริการของบุคลากร

    แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริการของสำนักเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ประเมิน การให้บริการของบุคลากรของสำนัก เพื่อให้สำนักนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น
    การติดตั้งให้สแกน QRCODE แล้วติดตั้งโปรแกรมบนมือถือระบบ Android ของท่าน