มหาวิทยาลัย มีมาตรการรับมือ COVID 19 โดยเพิ่มช่องทางการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒