แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1.ประเภทผู้รับบริการ    นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้ปกครอง อื่นๆ
  2.สถานภาพนักศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 นักศึกษาตกค้าง(เฉพาะนักศึกษาเลือกตัวเลือกนี้)
  3.ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
  4.เพศ ชาย หญิง
  5.อายุ น้อยกว่า 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึ้นไป
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านการให้บริการและผู้ให้บริการ
  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด   4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = ควรปรับปรุง
  โปรดทำเครื่องหมาย ลงในหัวข้อที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
 
หัวข้อการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
    1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม / ความถูกต้องของการให้บริการ
    1.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
    1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”)
    2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
    2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ
    2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม
    2.4 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ
    2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
    3.1 สถานที่ให้บริการสะอาด / ติดต่อสะดวก
    3.2 ความชัดเจนของป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
    3.3 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
    3.4 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ / แบบฟอร์มต่างๆ /เครื่องคอมฯ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
    4.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site
    4.2 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน
    5.1 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
    5.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
 
  ข้อเสนอแนะ