ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : 895 คน     
ข้อมูลตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบัน     
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
1. ด้านบริการของบุคลากร
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ 785 87.71 52 5.81 12 1.34 20 2.23 26 2.91 4.73 0.84 มากที่สุด
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง 791 88.38 54 6.03 30 3.35 17 1.90 3 0.34 4.80 0.62 มากที่สุด
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 552 61.68 36 4.02 285 31.84 17 1.90 5 0.56 4.24 1.00 มากที่สุด
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ 803 89.72 42 4.69 32 3.58 12 1.34 6 0.67 4.81 0.62 มากที่สุด
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 818 91.40 28 3.13 30 3.35 14 1.56 5 0.56 4.83 0.61 มากที่สุด
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 815 91.06 37 4.13 25 2.79 13 1.45 5 0.56 4.84 0.59 มากที่สุด
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ 803 89.72 30 3.35 41 4.58 11 1.23 10 1.12 4.79 0.68 มากที่สุด
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 813 90.84 33 3.69 35 3.91 11 1.23 3 0.34 4.83 0.57 มากที่สุด
2. ด้านระบบการบริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 819 91.51 26 2.91 31 3.46 14 1.56 5 0.56 4.83 0.61 มากที่สุด
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง 811 90.61 30 3.35 34 3.80 15 1.68 5 0.56 4.82 0.63 มากที่สุด
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม 817 91.28 37 4.13 26 2.91 9 1.01 6 0.67 4.84 0.58 มากที่สุด
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 812 90.73 33 3.69 28 3.13 17 1.90 5 0.56 4.82 0.63 มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ 816 91.17 28 3.13 30 3.35 16 1.79 5 0.56 4.83 0.62 มากที่สุด
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม 817 91.28 32 3.58 30 3.35 10 1.12 6 0.67 4.84 0.59 มากที่สุด
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 830 92.74 25 2.79 25 2.79 10 1.12 4 0.45 4.86 0.57 มากที่สุด
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย 835 93.30 21 2.35 25 2.79 9 1.01 5 0.56 4.87 0.55 มากที่สุด
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.77 มากที่สุด
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 823 91.96 35 3.91 29 3.24 4 0.45 4 0.45 4.86 0.51 มากที่สุด
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น 820 91.62 0.00 27 3.02 9 1.01 7 0.78 4.84 0.59 มากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.79 มากที่สุด