ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : 893 คน     
ข้อมูลตั่งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562     

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ

หัวข้อการประเมิน
MEAN
S.D.
1.1 ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม / ความถูกต้องของการให้บริการ 4.55 1.17
1.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง 4.51 1.19
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.49 1.24

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ตามอัตลักษณ์ “บริการแบบกัลยาณมิตร”)

หัวข้อการประเมิน
MEAN
S.D.
2.1 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 4.51 1.24
2.2 วางตนได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 4.52 1.18
2.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม 4.52 1.22
2.4 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.51 1.19
2.5 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 4.55 1.17

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

หัวข้อการประเมิน
MEAN
S.D.
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาด / ติดต่อสะดวก 4.55 1.13
3.2 ความชัดเจนของป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.53 1.17
3.3 จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 4.58 1.12
3.4 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ / แบบฟอร์มต่างๆ /เครื่องคอมฯ 4.53 1.14

4. ด้านการประชาสัมพันธ์

หัวข้อการประเมิน
MEAN
S.D.
4.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน web site 4.53 1.19
4.2 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 4.53 1.21

5. ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ จุดเน้นของหน่วยงาน

หัวข้อการประเมิน
MEAN
S.D.
5.1 สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 4.52 1.18
5.2 ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ 4.82 0.76