ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : 14 คน     
ข้อมูลตั่งแต่ ถึงวันที่     
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
1.) ด้านปรัชญา (“บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี”)
(1.1) มีการให้บริการตามลำดับ ก่อนและหลัง 6 42.86 4 28.57 1 7.14 2 14.29 1 7.14 3.86 1.30 มาก
(1.2) ความถูกต้องของการให้บริการ 3 21.43 6 42.86 3 21.43 2 14.29 0.00 3.71 0.96 มาก
(1.3) ระบบการดูเกรดของนักศึกษามีความสะดวก 4 28.57 4 28.57 4 28.57 3 21.43 0.00 3.79 0.94 มาก
(1.4) สนับสนุนด้านการจัดการเรียนสอนให้กับอาจารย์ 3 21.43 4 28.57 0.00 0.00 0.00 3.50 1.05 ปานกลาง
(1.5) ระบบ CMS ของอาจารย์มีความสะดวก 5 35.71 6 42.86 3 21.43 0.00 0.00 4.14 0.74 มาก
(1.6) ระบบในการส่ง มคอ.มีความสะดวก 6 42.86 4 28.57 3 21.43 1 7.14 0.00 4.07 0.96 มาก
2.) ด้านอัตลักษณ์ (“บริการแบบกัลยาณมิตร”)
(2.1) ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 3 21.43 8 57.14 3 21.43 0.00 0.00 4.00 0.65 มาก
(2.2) วางตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นกันเอง ใช้วาจาสุภาพ 5 35.71 6 42.86 1 7.14 2 14.29 0.00 4.00 1.00 มาก
(2.3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 6 42.86 3 21.43 3 21.43 1 7.14 2 14.29 3.93 1.10 มาก
(2.4) ให้คำแนะตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4 28.57 7 50.00 0.00 0.00 0.00 3.71 1.33 มาก
(2.5) รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 5 35.71 4 28.57 3 21.43 0.00 2 14.29 3.71 1.33 มาก
3.) ด้านวิสัยทัศน์
(3.1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการด้วยเทคโนโลยีเพื่อมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ 4 28.57 4 28.57 6 42.86 0.00 0.00 3.86 0.83 มาก
4.) ด้านพันธกิจ
(4.1) มีการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ 5 35.71 6 42.86 1 7.14 2 14.29 0.00 4.00 1.00 มาก
(4.2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 3 21.43 9 64.29 0.00 2 14.29 0.00 3.93 0.88 มาก
(4.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานวิชาการและงานทะเบียนเข้าสู่ระบบดิจิทัล 6 42.86 3 21.43 3 21.43 2 14.29 0.00 3.93 1.10 มาก
5.) ด้านนโยบาย
(5.1) สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 7 50.00 2 14.29 5 35.71 0.00 0.00 4.14 0.91 มาก
(5.2) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี 7 50.00 3 21.43 3 21.43 1 7.14 0.00 4.14 0.99 มาก
(5.3) พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้เป็นองค์การแห่งความสุข 6 42.86 3 21.43 2 14.29 2 14.29 0.00 3.71 1.48 มาก
6.) ด้านเป้าประสงค์
(6.1) บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 35.71 6 42.86 1 7.14 2 14.29 0.0 4.00 1.00 มาก
(6.2) ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการ 5 35.71 6 42.86 3 21.43 0.00 0.00 4.14 0.74 มาก
(6.3) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีคุณภาพมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 5 35.71 5 35.71 4 28.57 0.00 0.00 4.07 0.80 มาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 3 อันดับ คือ มาก ปานกลาง และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 3
= 1.33

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
3.68 – 5.00
2.34 – 3.67
1.00 – 2.33
มาก
ปานกลาง
น้อย
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 3.92 มาก