ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : คน     
ข้อมูลตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน     
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
1. ด้านบริการของบุคลากร
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
2. ด้านระบบการบริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ควรปรับปรุง
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 0.00 ควรปรับปรุง