ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จำนวนผู้ประเมิน รวมทั้งหมด : 170 คน     
ข้อมูลตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบัน     
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
1. ด้านบริการของบุคลากร
1.1 มีความเอาใจใส่และ กระตือรือร้นในการให้บริการ 139 81.76 23 13.53 7 4.12 0.00 1 0.59 4.76 0.58 มากที่สุด
1.2 มีความสนใจและเต็มใจในการให้บริการทุกครั้ง 114 67.06 51 30.00 4 2.35 0.00 1 0.59 4.63 0.59 มากที่สุด
1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 53 31.18 56 32.94 60 35.29 0.00 1 0.59 3.94 0.85 มาก
1.4 วางตนได้อย่างเหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ 102 60.00 61 35.88 5 2.94 1 0.59 1 0.59 4.54 0.64 มากที่สุด
1.5 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 107 62.94 51 30.00 10 5.88 0.00 2 1.18 4.54 0.71 มากที่สุด
1.6 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 90 52.94 73 42.94 5 2.94 1 0.59 1 0.59 4.47 0.65 มากที่สุด
1.7 ให้คำแนะนำ ได้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ 105 61.76 60 35.29 4 2.35 0.00 1 0.59 4.58 0.60 มากที่สุด
1.8 ตอบข้อซักถามถูกต้อง น่าเชื่อถือ 107 62.94 58 34.12 4 2.35 0.00 1 0.59 4.59 0.60 มากที่สุด
2. ด้านระบบการบริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 119 70.00 47 27.65 3 1.76 0.00 1 0.59 4.66 0.58 มากที่สุด
2.2 มีการให้บริการตามลำดับ ก่อน - หลัง 110 64.71 53 31.18 6 3.53 0.00 1 0.59 4.59 0.62 มากที่สุด
2.3 มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม 97 57.06 68 40.00 4 2.35 0.00 1 0.59 4.53 0.61 มากที่สุด
2.4 การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 104 61.18 61 35.88 3 1.76 1 0.59 1 0.59 4.56 0.62 มากที่สุด
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ 113 66.47 48 28.24 7 4.12 0.00 2 1.18 4.59 0.68 มากที่สุด
3.2 ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ในเวลาที่เหมาะสม 100 58.82 58 34.12 10 5.88 1 0.59 1 0.59 4.50 0.69 มากที่สุด
3.3 มีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 116 68.24 46 27.06 5 2.94 0.00 1 0.59 4.59 0.78 มากที่สุด
4. ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการบริการ
4.1 ระบบเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความทันสมัย 116 68.24 47 27.65 6 3.53 0.00 1 0.59 4.63 0.61 มากที่สุด
4.2 สามารถหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.24 0.72 มากที่สุด
4.3 Download แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 110 64.71 55 32.35 4 2.35 0.00 1 0.59 4.61 0.60 มากที่สุด
4.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีระบบต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เช่น ระบบดูเกรด, ระบบจองรายวิชา, ระบบ CMS, ระบบการส่ง มคอ., ระบบการรับสมัครออนไลน์, ระบบการประกาศผลการสอบเข้าศึกษา, ระบบการส่งวารสาร เป็นต้น 109 64.12 0.00 4 2.35 2 1.18 1 0.59 4.58 0.66 มากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.53 มากที่สุด