สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
นักศึกษาปัจจุบัน 152 14.92
นักศึกษาปี 1 209 20.51
นักศึกษาปี 2 438 42.98
นักศึกษาปี 3 53 5.20
นักศึกษาปี 4 35 3.43
นักศึกษาปี 5 18 1.77
นักศึกษาตกค้าง 11 1.08
อาจารย์ 47 4.61
เจ้าหน้าที่ 26 2.55
ศิษย์เก่า 7 0.69
ผู้ปกครอง 14 1.37
ผู้สมัครเข้าศึกษา 6 0.59
อื่น ๆ 3 0.29
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1019 100
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 215 21.10
ปริญญาตรี 694 68.11
ปริญญาโท 53 5.20
ปริญญาเอก 57 5.59
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1019 100
เพศ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ชาย 183 17.96
หญิง 836 82.04
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1019 100
อายุ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
น้อยกว่า 20 ปี 72 7.07
20-29 ปี 704 69.09
30-29 ปี 148 14.52
40-49 ปี 47 4.61
50 ปีขึ้นไป 48 4.71
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1019 100