สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
1.นักศึกษาปัจจุบัน 725 64.85
2.ศิษย์เก่า 0 0
3.อาจารย์ 77 6.89
4.เจ้าหน้าที่ 182 16.28
5.ผู้สมัครเข้าศึกษา 0 0
6.ผู้ปกครอง 2 0.18
7.อื่นๆ 132 11.81
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1118 100
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 449 53.77
ชั้นปีที่ 2 104 12.46
ชั้นปีที่ 3 145 17.37
ชั้นปีที่ 4 137 16.41
ชั้นปีที่ 5 0 0
นักศึกษาตกค้าง 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 835 100
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 173 15.47
ปริญญาตรี 847 75.76
ปริญญาโท 96 8.59
ปริญญาเอก 2 0.18
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1118 100
เพศ
เพศ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชาย 495 44.28
หญิง 623 55.72
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1118 100
อายุ
อายุ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี 38 3.4
20-29 ปี 722 64.58
30-39 ปี 203 18.16
40-49 ปี 153 13.69
50 ปีขึ้นไป 2 0.18
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 1118 100