สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
นักศึกษาปัจจุบัน 2303 70.36
นักศึกษาปี 1 209 6.39
นักศึกษาปี 2 438 13.38
นักศึกษาปี 3 53 1.62
นักศึกษาปี 4 35 1.07
นักศึกษาปี 5 18 0.55
นักศึกษาตกค้าง 11 0.34
อาจารย์ 150 4.58
เจ้าหน้าที่ 26 0.79
ศิษย์เก่า 7 0.21
ผู้ปกครอง 14 0.43
ผู้สมัครเข้าศึกษา 6 0.18
อื่น ๆ 3 0.09
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 3273 100
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ต่ำกว่าปริญญาตรี 2365 72.26
ปริญญาตรี 696 21.26
ปริญญาโท 53 1.62
ปริญญาเอก 159 4.86
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 3273 100
เพศ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
ชาย 2334 71.31
หญิง 939 28.69
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 3273 100
อายุ
จำนวนผู้ประเมิน
ร้อยละการประเมิน
น้อยกว่า 20 ปี 2222 67.89
20-29 ปี 705 21.54
30-29 ปี 149 4.55
40-49 ปี 47 1.44
50 ปีขึ้นไป 150 4.58
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 3273 100