header


  
สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561     
ประเภทผู้รับปริการ
ประเภทผู้รับปริการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
1.นักศึกษาปัจจุบัน 107 50.23
2.ศิษย์เก่า 30 14.08
3.อาจารย์ 5 2.35
4.เจ้าหน้าที่ 21 9.86
5.ผู้สมัครเข้าศึกษา 30 14.08
6.ผู้ปกครอง 16 7.51
7.อื่นๆ 4 1.88
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 213 100
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัญ
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัญ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 65 60.19
ชั้นปีที่ 2 14 12.96
ชั้นปีที่ 3 14 12.96
ชั้นปีที่ 4 15 13.89
ชั้นปีที่ 5 0 0
นักศึกษาตกค้าง 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 108 100
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 13 6.37
ปริญญาตรี 184 90.2
ปริญญาโท 7 3.43
ปริญญาเอก 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 204 100
เพศ
เพศ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชาย 129 60.56
หญิง 84 39.44
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 213 100
อายุ
อายุ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี 1 0.47
20-29 ปี 129 60.56
30-39 ปี 0 0
40-49 ปี 83 38.97
50 ปีขึ้นไป 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 213 100