header


  
สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
1.นักศึกษาปัจจุบัน 328 47.88
2.ศิษย์เก่า 30 4.38
3.อาจารย์ 8 1.17
4.เจ้าหน้าที่ 171 24.96
5.ผู้สมัครเข้าศึกษา 30 4.38
6.ผู้ปกครอง 18 2.63
7.อื่นๆ 100 14.6
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 685 100
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 66 20.06
ชั้นปีที่ 2 177 53.8
ชั้นปีที่ 3 35 10.64
ชั้นปีที่ 4 51 15.5
ชั้นปีที่ 5 0 0
นักศึกษาตกค้าง 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 329 100
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 185 27.01
ปริญญาตรี 396 57.81
ปริญญาโท 103 15.04
ปริญญาเอก 1 0.15
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 685 100
เพศ
เพศ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชาย 414 60.44
หญิง 271 39.56
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 685 100
อายุ
อายุ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี 38 5.55
20-29 ปี 313 45.69
30-39 ปี 96 14.01
40-49 ปี 236 34.45
50 ปีขึ้นไป 2 0.29
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 685 100