สรุปจำนวนผู้ประเมิน
ข้อมูลตั่งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562     
ประเภทผู้รับบริการ
ประเภทผู้รับปริการ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
1.นักศึกษาปัจจุบัน 724 81.08
2.ศิษย์เก่า 0 0
3.อาจารย์ 76 8.51
4.เจ้าหน้าที่ 40 4.48
5.ผู้สมัครเข้าศึกษา 0 0
6.ผู้ปกครอง 0 0
7.อื่นๆ 53 5.94
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 893 100
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
สถานภาพนักศึกษาปัจจุบัน
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 449 52.76
ชั้นปีที่ 2 104 12.22
ชั้นปีที่ 3 159 18.68
ชั้นปีที่ 4 137 16.1
ชั้นปีที่ 5 0 0
นักศึกษาตกค้าง 2 0.24
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 851 100
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 35 3.92
ปริญญาตรี 848 94.96
ปริญญาโท 7 0.78
ปริญญาเอก 3 0.34
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 893 100
เพศ
เพศ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ชาย 343 38.41
หญิง 550 61.59
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 893 100
อายุ
อายุ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 20 ปี 38 4.26
20-29 ปี 721 80.74
30-39 ปี 128 14.33
40-49 ปี 6 0.67
50 ปีขึ้นไป 0 0
รวมผู้ประเมินทั้งหมด 893 100
ข้อเสนอแนะ