จำนวนผู้มาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์


ลำดับ คณะ จำนวน/คน
1 ดีมาก 504
2 ดี 276
3 พอใช้ 40
4 แย่ 17
5 ควรปรับปรุง 11
รวมทั้งหมด 848

ผลการประเมินการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์

ดีมาก ดี พอใช้ แย่ ควรปรับปุง ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
จำนวนคน
ร้อยละ
MEAN
S.D.
เกณฑ์
การบริการของบุคลากร 504 59.43 276 32.55 40 4.72 17 2.00 11 1.30 4.47 0.79 ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยแบ่งเป็น 5 อันดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ แย่ และควรปรับปรุง โดยกำหนดคะแนนซึ่งอิงกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของคำตอบทั้งหมด ดังนี้

(คะแนนเฉลี่ยสูงสุด – คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด) / จำนวนกลุ่ม
= (5-1) / 5
= 0.8

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดับของความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
ควรปรับปรุง
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.51 4.47 ดีมาก