ผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP (รหัส 58, 59)
ผลการสอบ VRU-TEP (รหัส 58)
ผลการสอบ VRU-TEP (รหัส 59)