พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

No. รายละเอียด ลิงค์ ไฟล์ pdf
1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558 Open
2 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 Open
3 เจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Open